Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - Rolnictwo

Zwrot podatku za olej napędowy w 2012 roku

Email Drukuj PDF

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i:

 • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r.
 • złożyć do Burmistrza Kłodawy odpowiedni wniosek wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.
 • złożyć do Burmistrza Kłodawy odpowiedni wniosek wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2012 r.

Zwrot podatku w 2012 r. wynosić będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych /0,95zł x 0,86l = 81,70 zł/

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 2 - 30 kwietnia 2012r. w przypadku pierwszego wniosku
 • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku drugiego wniosku

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

Poprawiony: czwartek, 08 marca 2012 07:24

Dofinansowania usług doradczych świadczonych na rzecz rolników

Email Drukuj PDF
Działalność rolnicza w całej Unii Europejskiej objęta jest od wielu lat różnymi formami wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat formy i zakres wspierania sektora rolnego ulegały zasadniczym zmianom wskutek przyjmowanych reform unijnej polityki rolnej.


Pełna treść informacji (*.pdf, 125KB)
 

W dzisiejszym „świecie biznesu” podejmowanie jakichkolwiek przedsięwzięć, jak i chęć dalszego rozwoju bez kapitału nie jest możliwe. Przystąpienie Polski do Unii znacząco wpłynęło na rozwój polskiego rynku.

Pełna treść informacji (*.pdf, 139KB)

Rolnicy mogą już ubiegać się o zwrot podatku za paliwo

Email Drukuj PDF

Od 1 września można składać w wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego do celów rolniczych.

W bieżącym roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,85 zł na litr. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 73,10 zł.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Chowacz brukwiaczek

Email Drukuj PDF
Województwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Agrofag: Chowacz brukwiaczek
Roślina: Rzepak ozimy
Data publikacji komunikatu:
13.04.2010r.

Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza brukwiaczka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza brukwiaczka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Nalot chrząszczy na plantacje rzepaku następuje wiosną najczęściej gdy temperatura gleby wynosi
5-7
oC a temperatura otoczenia osiągnie 10-12oC. Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powodują chrząszcze oraz larwy. Największe szkody wyrządzają larwy, które żerują w rdzeniu łodygi
aż do momentu osiągnięcia przez rzepak dojrzałości. Uszkodzone rośliny wykrzywiają się i skręcają, dochodzi do pękania łodyg i wylegania roślin, ponadto rośliny takie są atakowane przez patogeny grzybowe.

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:

 • stwierdzenia od 2-4 chrząszczy na 25 roślinach
 • odłowienia w ciągu kolejnych 3 dni średnio około 10 sztuk chrząszczy w jednym żółtym naczyniu

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:

 • prawidłowej agrotechniki
 • izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
 • wysiewu odmian późno wznawiających wegetację wiosną
image
Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
 • Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
 • Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
  z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
 • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 • Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
 • Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani
  do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.
UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Poprawiony: piątek, 06 sierpnia 2010 15:25

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw - uwaga na terminy!

Email Drukuj PDF
Obowiązkowe ubezpieczenia upraw

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) od 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:
 • dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
 • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.
Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw, rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 1. powódź i suszę - po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;
 2. grad i przymrozki wiosenne - po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;
 3. ujemne skutki przezimowania - od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) od 1 lipca 2008 r. istnieje obowiązek ubezpieczenia 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. Ustawa precyzuje, że obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia.
Należy podkreślić, iż niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.

Uwaga!
Rolnicy, którzy nie spełnią wymogów ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt, od 2010 r. nie będą mogli ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.

Wykaz towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie:

 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu;
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"" z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie materiałów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Barbara Czachura - Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Piotr Walkowski - Poseł Na Sejm RP, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Logo WIR Logo SSWW
Poprawiony: poniedziałek, 15 marca 2010 14:47

Strona 5 z 15

Gospodarka Rolnictwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w. Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku, zmie� ustawienia swojej przegl�darki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk