Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - Rolnictwo

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Chowacz brukwiaczek

Email Drukuj PDF
Województwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Agrofag: Chowacz brukwiaczek
Roślina: Rzepak ozimy
Data publikacji komunikatu:
13.04.2010r.

Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza brukwiaczka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza brukwiaczka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Nalot chrząszczy na plantacje rzepaku następuje wiosną najczęściej gdy temperatura gleby wynosi
5-7
oC a temperatura otoczenia osiągnie 10-12oC. Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powodują chrząszcze oraz larwy. Największe szkody wyrządzają larwy, które żerują w rdzeniu łodygi
aż do momentu osiągnięcia przez rzepak dojrzałości. Uszkodzone rośliny wykrzywiają się i skręcają, dochodzi do pękania łodyg i wylegania roślin, ponadto rośliny takie są atakowane przez patogeny grzybowe.

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:

 • stwierdzenia od 2-4 chrząszczy na 25 roślinach
 • odłowienia w ciągu kolejnych 3 dni średnio około 10 sztuk chrząszczy w jednym żółtym naczyniu

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:

 • prawidłowej agrotechniki
 • izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
 • wysiewu odmian późno wznawiających wegetację wiosną
image
Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
 • Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
 • Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
  z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
 • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 • Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
 • Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani
  do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.
UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Poprawiony: piątek, 06 sierpnia 2010 15:25

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw - uwaga na terminy!

Email Drukuj PDF
Obowiązkowe ubezpieczenia upraw

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) od 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:
 • dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
 • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.
Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw, rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 1. powódź i suszę - po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;
 2. grad i przymrozki wiosenne - po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;
 3. ujemne skutki przezimowania - od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) od 1 lipca 2008 r. istnieje obowiązek ubezpieczenia 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. Ustawa precyzuje, że obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia.
Należy podkreślić, iż niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.

Uwaga!
Rolnicy, którzy nie spełnią wymogów ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt, od 2010 r. nie będą mogli ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.

Wykaz towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie:

 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu;
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"" z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie materiałów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Barbara Czachura - Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Piotr Walkowski - Poseł Na Sejm RP, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Logo WIR Logo SSWW
Poprawiony: poniedziałek, 15 marca 2010 14:47

Konkurs Kulinarny "Wigilia w Izbie"

Email Drukuj PDF
Szanowni państwo! Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do wzięcia udziału w ,,Konkursie Kulinarnym”, skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich oraz miłośników sztuki kulinarnej. Każdy z uczestników może nadesłać przepis na potrawę wigilijną, która podawana jest w czasie wieczerzy wigilijnej. Przepisy należy przesyłać na adres: Wielkopolska Izba Rolnicza, ul Golęcińska 9, 60-626 Poznań lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczyć (osobiści lub pocztą) do Biura Powiatowego w Kole, (czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-14.00), do 15 listopada bieżącego roku. Mile widziane zdjęcie konkursowej potrawy, z podaniem informacji o autorze i adresu. Dwanaście najbardziej oryginalnych przepisów na potrawy zostanie zamieszczone w naszym świątecznym, grudniowym wydaniu ,,Siewcy Wielkopolskiego”, a wszystkie nadesłane przez Państwa przepisy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pod hasłem ,,Wigilia w Izbie”.

Na zwycięzców czekają następujące nagrody :
-w kat. Koła Gospodyń Wiejskich:
I nagroda 1.000zł,
II nagroda 500zł,
III nagroda 300zł.

-w kat. Szkoły Gastronomiczne:
I nagroda 1.000zł,
II nagroda 500zł,
III nagroda 300zł.

-w kat. indywidualnej:
I nagroda 500zł,
II nagroda 300zł,
III nagroda 200zł.

Uczestnicy konkursu, którzy uzyskają nominacje, otrzymają zaproszenie do udziału we wspólnej, uroczystej Wigilii, zorganizowanej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, gdzie będą mogli zaprezentować najstarsze i oryginalne potrawy, podawane podczas kolacji wigilijnej. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa obudzi chęć odszukania w domowych archiwach zapomnianych przepisów, a także wywoła wspomnienia i przyczyni się do powrotu dawnych zwyczajów. Patronat nad konkursem objęli: Wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kieszkowska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Posłowie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba i Piotr Walkowski.

Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Michał Wróblewski
Poprawiony: poniedziałek, 19 października 2009 11:17 Więcej…

Dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Email Drukuj PDF
Uprzejmie informuję, że Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, realizując zadania. wynikające z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 121, póz. 1266 z późn zm.), przyjmuje w terminie do 30 listopada 2009 r. zgłoszenia zadań przewidywanych do wykonania w roku 2010, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Poprawiony: czwartek, 03 września 2009 15:32 Więcej…

Komunikat prezesa ARiMR w sprawie otrzymania przez Agencję stałej akredytacji na obsługę PROW

Email Drukuj PDF
Minister Finansów Jan Vincent Rostowski wydał Rozporządzenie o udzieleniu od 16 października „stałej” akredytacji na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej do obsługi działań PROW 2007-2013, które do tej pory Agencja uruchomiła na podstawie akredytacji tymczasowej. Ta akredytacja oznacza, że procedury stosowane przez agencję, jej oprogramowanie komputerowe i system kontroli wypłacanych środków spełniają wszystkie wymogi Unii Europejskiej i Polskiego prawa. Przyznanie ARiMR stałej akredytacji zarekomendowała Komisja Europejska 9 września br. Minister Finansów przyznał też Agencji od 16 października pełne akredytacje na obsługę 10 działań z PROW 2007-13:
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
 • „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
 • „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”,
 • „Grupy producentów rolnych”,
 • „Renty strukturalne”,
 • „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
 • „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”,
 • „Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”,
 • „Pomoc techniczna”.
Pełna akredytacja na te działania oznacza, że Agencja może przyjmować wnioski, weryfikować je, podpisywać umowy o przyznaniu pomocy i wypłacać pieniądze Beneficjentom. W przypadku działań, które dotyczą udzielenia pomocy na inwestycje wypłata środków nastąpi po ich zrealizowaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu przez ARiMR. Obecnie ARiMR, ma już w sumie pełne akredytacje na 10 działań w ramach PROW 2007-13. Obejmują one łącznie już 70 procent wszystkich środków finansowych z tego Programu a Agencja wypłaciła już z niego 3 miliardy 769 milionów złotych. Do uruchomienia przez Agencję pozostaną jeszcze tylko cztery działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Korzystanie z usług doradczych”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej i leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. Te działania ARiMR planuje uruchomić na początku przyszłego roku.

Prezes ARiMR
Dr Dariusz Wojtasik
Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2008 13:46

Strona 9 z 18

Gospodarka Rolnictwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk