Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - Rolnictwo

Dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Email Drukuj PDF
Uprzejmie informuję, że Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, realizując zadania. wynikające z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 121, póz. 1266 z późn zm.), przyjmuje w terminie do 30 listopada 2009 r. zgłoszenia zadań przewidywanych do wykonania w roku 2010, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Poprawiony: czwartek, 03 września 2009 15:32 Więcej…

Komunikat prezesa ARiMR w sprawie otrzymania przez Agencję stałej akredytacji na obsługę PROW

Email Drukuj PDF
Minister Finansów Jan Vincent Rostowski wydał Rozporządzenie o udzieleniu od 16 października „stałej” akredytacji na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej do obsługi działań PROW 2007-2013, które do tej pory Agencja uruchomiła na podstawie akredytacji tymczasowej. Ta akredytacja oznacza, że procedury stosowane przez agencję, jej oprogramowanie komputerowe i system kontroli wypłacanych środków spełniają wszystkie wymogi Unii Europejskiej i Polskiego prawa. Przyznanie ARiMR stałej akredytacji zarekomendowała Komisja Europejska 9 września br. Minister Finansów przyznał też Agencji od 16 października pełne akredytacje na obsługę 10 działań z PROW 2007-13:
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
 • „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
 • „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”,
 • „Grupy producentów rolnych”,
 • „Renty strukturalne”,
 • „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
 • „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”,
 • „Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”,
 • „Pomoc techniczna”.
Pełna akredytacja na te działania oznacza, że Agencja może przyjmować wnioski, weryfikować je, podpisywać umowy o przyznaniu pomocy i wypłacać pieniądze Beneficjentom. W przypadku działań, które dotyczą udzielenia pomocy na inwestycje wypłata środków nastąpi po ich zrealizowaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu przez ARiMR. Obecnie ARiMR, ma już w sumie pełne akredytacje na 10 działań w ramach PROW 2007-13. Obejmują one łącznie już 70 procent wszystkich środków finansowych z tego Programu a Agencja wypłaciła już z niego 3 miliardy 769 milionów złotych. Do uruchomienia przez Agencję pozostaną jeszcze tylko cztery działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Korzystanie z usług doradczych”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej i leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. Te działania ARiMR planuje uruchomić na początku przyszłego roku.

Prezes ARiMR
Dr Dariusz Wojtasik
Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2008 13:46

Informacja o kredytach obrotowych

Email Drukuj PDF
Burmistrz Kłodawy informuje, że został uruchomiony kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej gdzie powstały szkody w związku z suszą jaka miała miejsce w 2008 r. na terenie Gminy Kłodawa. Zainteresowani winni zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie (pokój nr 18) w celu uzyskania szczegółowych informacji.

XV Krajowe Dni Ziemniaka 2008

Email Drukuj PDF
W imieniu organizatorów zapraszamy przedsiębiorstwa i jednostki agrobiznesu, w tym w szczególności związane z produkcją i gospodarką ziemniakami, w dniach 13-14 września 2008 r. (sobota i niedziela) do Kościerzyna k. Sieradza na XV KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA.

Głównym celem tej specjalistycznej imprezy o charakterze wystawowo-targowym i szkoleniowym – odbywającej się pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi – jest prezentacja postępu biologicznego, technologicznego i ekonomiczno-organizacyjnego w uprawie, obrocie i przetwórstwie ziemniaków, wspieranie procesów unowocześniania branży, promocja krajowych odmian, ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz integracja jednostek tego sektora agrobiznesu.

Głównym tematem tegorocznej edycji targów będą problemy doskonalenia jakości ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa.

Organizatorzy uprzejmie zapraszają do udziału. Więcej informacji oraz program imprezy pod adresem:http://www.ihar.edu.pl
Poprawiony: wtorek, 19 sierpnia 2008 08:59

Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów można składać od 1 sierpnia do 30 września br.

Email Drukuj PDF

Mamy w Polsce dużo bardzo słabych gleb, na których prowadzenie produkcji rolniczej nie zapewnia rolnikom dobrych wyników ekonomicznych. Wartość takich gruntów można podwyższyć przez zalesienie. Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnik może uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o przyznanie takiej pomocy biura powiatowe ARiMR przyjmują w tym roku od 1 sierpnia do 30 września. Rolnik może zalesić grunty, które są jego własnością lub współwłasnością. Wniosek należy wypełnić na postawie planu zalesienia. O opracowanie takiego planu rolnik powinien zwrócić się do nadleśnictwa. Specjaliści z nadleśnictwa opracują i przekażą rolnikowi taki plan tylko na grunty przewidziane do zalesienia na danym terenie.

Zalesiać można grunty, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rolnik może otrzymać wsparcie na zalesienie tych gruntów rolnych stanowiących grunty orne lub sady, do których przyznano mu jednolitą płatność obszarową, w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o pomoc na zalesienie. Pomoc na zalesienie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarze Natura 2000.

Po raz pierwszy w tym roku biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski także na zalesianie gruntów innych niż rolne. Chodzi tu o grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej, na których występują samoistne naturalne odnowienia lasu na co najmniej 10% powierzchni przewidzianej do zalesienia.

Pomoc finansowa na zalesienie może być udzielana do gruntów o powierzchni większej niż 0,5 ha i do działek o szerokości większej niż 20 m. Wymagania takie nie są stosowane jeżeli grunty przeznaczone do zalesienia graniczą z lasem.

Beneficjentem pomocy może zostać rolnik wpisany do ewidencji producentów lub grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha. Pomoc na zalesianie może być także przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w formie wsparcia, które rekompensuje rolnikowi koszty, jakie poniósł na założenie uprawy leśnej, premii pielęgnacyjnej wypłacanej przez 5 lat oraz premii zalesieniowej, która ma zwrócić rolnikowi utracony dochód z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesianie. Premia zalesieniowa nie przysługuje beneficjentom, którzy zalesili grunty inne niż rolne.

Wysokość wsparcia finansowego rekompensującego koszty zalesiania gruntów wynosi od 4160 do 6260 zł/ha i zależy od tego, czy wykorzystywane były sadzonki drzew liściastych czy iglastych oraz od tego na jakim terenie została założona uprawa leśna. Przyjęto, że na stokach o spadku większym niż 12% koszty zalesień wzrastają o 40%.

Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia.

Premia pielęgnacyjna jest zryczałtowaną płatnością do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat od założenia uprawy leśnej. Jej wysokość wynosi 970 lub 1360 zł/ha. Ponadto rolnik możne uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha.

Premia zalesieniowa może być wypłacana przez 15 lat jedynie tym rolnikom, którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzającym złożenie wniosku, co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. Jest to zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikająca z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha.

Warunki i tryb udzielania pomocy na ten cel określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 z późn. zm.).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i instrukcja wypełniania tego wniosku są dostępne na stronach internetowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Formularz wniosku i instrukcję można otrzymać również w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Wniosek można złożyć osobiście w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika lub siedzibę osoby prawnej ubiegającej się o wsparcie na zalesianie gruntów bądź wysłać pocztą.

Po weryfikacji wniosku, kierownik biura powiatowego ARiMR wyda postanowienie o spełnieniu niezbędnych warunków we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy.

Po otrzymaniu postanowienia, rolnik będzie mógł rozpocząć prace zalesieniowe. Trzeba je będzie wykonać w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po tym, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie.

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia, rolnik powinien pisemnie powiadomić nadleśniczego o wykonaniu zalesienia. Wówczas nadleśniczy wyda zaświadczenie o zgodności zalesienia z planem zalesienia.

Następnie w terminie 21 dni od dnia wydania przez nadleśniczego zaświadczenia, ale nie później niż do 20 czerwca roku, w którym zalesienie wykonano wiosną albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią, należy do biura powiatowego ARiMR złożyć oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, do którego obowiązkowym załącznikiem jest zaświadczenie nadleśniczego.

Przyznanie pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji o przyznaniu pomocy kierownika biura powiatowego.

W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, ARiMR wypłaci środki finansowe. Należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy.

W celu otrzymania płatności w kolejnych latach, rolnik zobowiązany jest do składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego tj od 15 marca do 15 maja. Na tej podstawie ARiMR, w terminie 12 miesięcy od daty poprzedniej wypłaty, przekaże należność z tytułu premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Najpóźniej w piątym roku od założenia uprawy leśnej, do kolejnego wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, rolnik będzie zobowiązany dołączyć decyzję starosty o przekwalifikowaniu gruntu rolnego na leśny. Decyzja ta będzie podstawą do wypłaty ostatniej (piątej) premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej począwszy od piątego roku.

Źródło: Biuro Prasowe ARiMR

www.arimr.gov.pl

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 22:51

Strona 9 z 18

Gospodarka Rolnictwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk