Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Aktualności

Medale i odznaka honorowa dla mieszkanek gminy Kłodawa

Email Drukuj PDF

Wiejska PolskaW Licheniu podczas konferencji „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza Wieś”, zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 6 lipca 2014 roku , wręczono odznaczenia państwowe i ministerialne.

Poprawiony: środa, 16 lipca 2014 12:29 Więcej…

Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 26 czerwca 2014r o godz. 12.00

Email Drukuj PDF

UWAGA !

W związku z prowadzonym treningiem Systemu Wykrywania i Alarmowania informuję, że w dniu 26 czerwca 2014r /w czwartek/ o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Robert Olejniczak

Okólnik o wyposażeniu nieruchomosci w numery na posesji

Email Drukuj PDF

 

Kłodawa, dn. 12 czerwca 2014r

O K Ó L N I K

            Burmistrz Kłodawy przypomina, że zgodnie z art. 47 b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, a także, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej posesji – na ogrodzeniu – tabliczki z numerem porządkowym.

Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości ułatwia sprawne dotarcie pod właściwy adres odpowiednich służb wykonujących czynności służbowe bądź usługi z zakresu użyteczności publicznej np. pogotowie ratunkowe, straż pożarna, firmy wywozowe odbierające odpady komunalne.

                                                                                 

Otrzymują:

  1. Sołtysi wg. Rozdzielnika
  2. A/a

 

Poprawiony: wtorek, 17 czerwca 2014 12:21

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej,położonej w Kłodawie przy ul.Barbary, stanowiącej własność Gminy Kłodawa, oznaczonej nr działki: 1068 o obszarze 0,9883 ha nr księgi wieczystej KN1K/33748/6

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E
---------------------------------
Na podstawie art.38i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i § 13, § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

Burmistrz Kłodawy

ogłasza na dzień 14 lipca 2014r. (poniedziałek ) o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości rolnej,położonej w Kłodawie przy ul.Barbary, stanowiącej własność Gminy Kłodawa, oznaczonej nr działki:

 1068 o obszarze 0,9883 ha nr księgi wieczystej KN1K/33748/6
 
 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 51 200,00 zł
 wadium - 5 200,00 zł postąpienie - 600,00 zł
Do ceny netto ustalonej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.


W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodawa działka przeznaczona jest pod uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

  • I przetarg ustny nieograniczony odbył się 16 grudnia 2013r.
  • II przetarg ustny nieograniczony odbył się 28 lutego 2014r.
  • III przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 11 kwietnia 2014r.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez bank na koncie Miasta Gminy Kłodawa Nr: Bank Spółdzielczy w Kłodawie  70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 5) najpóźniej na trzy dni przed planowanym przetargiem tj. do dnia 10 lipca 2014r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium będzie zwrócone najpóźniej trzy dni po jego zakończeniu, natomiast osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności, wadium ulega przepadkowi. Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Miasta i Gminy Kłodawa.
Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej urzędu: www.bip.klodawa.wlkp.pl,  www.monitorurzedowy.pl., olx.pl
Z uzasadnionych przyczyn zastrzega się możliwość odwołania przetargu.  Dodatkowych informacji dotyczących zbywanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 63 2730622 wew. 117.   


  BURMISTRZ KŁODAWY
  ROBERT OLEJNICZAK

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kłodawie, dla których w Sądzie Rejonowym w Kole jest urządzona księga wieczysta Nr KN1K/00053351/2, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Email Drukuj PDF

BURMISTRZ KŁODAWY

O G Ł A S Z A

na dzień 30 maja 2014r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy

Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Kłodawie, dla których w Sądzie

Rejonowym w Kole jest urządzona księga wieczysta Nr KN1K/00053351/2,

przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

1. dz. nr 1616 o pow. 0,0899 ha cena wywoławcza netto - 31 198,00 PLN

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

2. dz. nr 1617 o pow. 0,0899 ha cena wywoławcza netto - 31 198,00 PLN

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie - 500,00 PLN

3. dz. nr 1618 o pow. 0,0899 ha cena wywoławcza netto - 31198,00 PLN

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

4. dz. nr 1619 o pow. 0,0882 ha cena wywoławcza netto - 27 588,00 PLN

wadium - 2700,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

5. dz. nr 1622 o pow. 0,1042 ha cena wywoławcza netto - 34381,00 PLN

wadium - 3 500,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

6. dz. nr 1623 o pow. 0,0990 ha cena wywoławcza netto - 34 352,00 PLN

wadium - 3 500,00 PLN postąpienie - 500,00 PLN

7. dz. nr 1624 o pow. 0,0990 ha cena wywoławcza netto - 34352,00 PLN

wadium - 3 500,00 PLN postąpienie – 500,00 PLN

8. dz. nr 1632 o pow. 0,0722 ha cena wywoławcza netto - 25 052,00 PLN

wadium - 2 500,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

9. dz. nr 1633 o pow. 0,0701 ha cena wywoławcza netto - 21926,00 PLN

wadium - 2 200,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

10. dz. nr 1636 o pow. 0,0884 ha cena wywoławcza netto - 29 165,00 PLN

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

11. dz. nr 1638 o pow. 0,0856 ha cena wywoławcza netto - 26 783,00 PLN

wadium - 2 600,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

12. dz. nr 1641 o pow. 0,0763 ha cena wywoławcza netto - 25 175,00 PLN

wadium - 2 500,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

13 dz. nr 1642 o pow. 0,0714 ha cena wywoławcza netto - 24776,00 PLN

wadium - 2 400,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

14. dz. nr 1643 o pow. 0,0752 ha cena wywoławcza netto - 23 522,00 PLN

wadium - 2 300,00 PLN postąpienie - 400,00 PLN

15. dz. nr 1646 o pow. 0,0958 ha cena wywoławcza netto - 30657,00 PLN

wadium - 3 000,00 PLN postąpienie – 400,00 PLN

16. dz. nr 1647 o pow. 0,1002 ha cena wywoławcza netto - 31 350,00 PLN

wadium - 3 100,00 PLN postąpienie - 500,00 PLN

 

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przeniesienia własności nieruchomości. Nieruchomości położone na terenie miasta Kłodawa, na skraju osiedla mieszkaniowego z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz obiektów handlowo- usługowych. Obszar zespołu osiedlowego uzbrojony w sieci energetyczna, wodociągową , kanalizacyjną (deszczową i sanitarną). W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę jednoi wielorodzinną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. I przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 4 października 2013r. z wynikiem negatywnym. II przetarg ustny nieograniczony odbył się 21 stycznia 2014r. z wynikiem negatywnym.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Uczestnicy przetargu winni wnieść wadium na rachunek bankowy w terminie umożliwiającym wykazania jej na koncie Miasta i Gminy Kłodawa Nr – 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 26 maja 2014r.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium będzie zwrócone najpóźniej trzy dni po jego zakończeniu, natomiast osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie na konto Miasta i Gminy Kłodawa nie później niż dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność, na konto Miasta i Gminy Kłodawa. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności, wadium ulega przepadkowi. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. Nabywcy ponoszą koszty umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe. Burmistrz Kłodawy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej urzędu www.bip.klodawa.wlkp.pl i www.monitorurzedowy.pl; OLX.pl

Dodatkowych informacji o powyższych przetargach udziela się w pokoju nr 18 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie lub tel. pod nr 63 27 30 622 wew.117

BURMISTRZ KŁODAWY

Robert Olejniczak

 

Strona 9 z 21

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk