Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Aktualności

XLVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kłodawie

Email Drukuj PDF

Kłodawa, 7 listopada 2013r

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kłodawie

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U.2013r,poz.594r.) oraz § 27 ust. 2 Statutu Gminy Kłodawa przyjętego Uchwałą Nr 370/02Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 października 2002r( tj.Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 177 z dnia 15 kwietnia 2013r poz.2895) zwołuje na dzień:

14 listopada 2013r (czwartek) o godz. 14.30 w sali Nr 19

Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

XLVIII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Kłodawie

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad XLVIII sesji.

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla terenu działki o nr ewid.11/2 w obrębie Leszcze.

4.Interpelacje i wnioski radnych.

5.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

(-) Jerzy Cichocki

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 11/2 w obrębie Leszcze

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 11/2 w obrębie Leszcze

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXXIX/243/2013 z dnia 12 marca 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 11/2 w obrębie Leszcze, w Gminie Kłodawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 października 2013r. do 23 października 2013r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w sali konferencyjnej nr 19 o godzinie 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany wymienionego planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłodawy z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2013r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1)      opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2)      opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235) lub

3)      za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

BURMISTRZ KŁODAWY

/-/ROBERT OLEJNICZAK

 

Targowisko na placu przy skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i aleja Tadeusza Kościuszki w każdą sobotę miesiąca

Email Drukuj PDF

Burmistrz Kłodawy informuje, iż plac przy skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i al. Tadeusza Kościuszki w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 6ºº – do 13ºº został przeznaczony na targowisko.  Wobec powyższego prosimy o nieparkowanie w tych dniach samochodów na placu targowym.

Burmistrz Kłodawy informuje , iż z dniem 3 sierpnia 2013 r. będzie czynne targowisko na placu przy skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i aleja Tadeusza Kościuszki w każdą sobotę miesiąca w godz. od 6ºº – do 13ºº.

 Burmistrz Kłodawy
/-/ Robert Olejniczak

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁODAWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa

Email Drukuj PDF

Kłodawa, 30 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KŁODAWY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa (obejmującej obszar miasta i gminy Kłodawa w granicach administracyjnych).

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 6 sierpnia 2013 r. do 4 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie pod adresem: http://www.bip.klodawa.wlkp.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w sali konferencyjnej nr 19 o godzinie 11.00.

Zainteresowani mogą składać uwagi dotyczące zmiany Studium.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłodawy na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2013 r.

Jednocześnie na podstawie 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2013 r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

1)   w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa;

2)  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie;

3)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz przedmiot uwagi.

 

 

Burmistrz Kłodawy

                                                                                                                             /-/ Robert Olejniczak

 

Poprawiony: wtorek, 30 lipca 2013 08:17

Informacja dot. ustawiania straganów w dniu 16 lipca 2013 r.

Email Drukuj PDF

Burmistrz Kłodawy informuje , iż ze względu na przypadający w dniu 16 lipca 2013 r. / wtorek / dzień targowy do ustawiania straganów odpustowych został wyznaczony Plac 3 Majowy na Osiedlu Górniczym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Kłodawie pod numerem telefonu : (63) 2730 622 w. 125 lub 609 977 311.

  Burmistrz Kłodawy

/-/ Robert Olejniczak

 

Strona 10 z 20

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w. Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku, zmie� ustawienia swojej przegl�darki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk