Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Uwaga
  • The was a problem converting the source image.
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/galeria/2010/xx_lecie/zasluzeni

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Kłodawa

Email Drukuj PDF
Czesław Gajewski

Działacz opozycji demokratycznej w województwie konińskim. Aktywny uczestnik przemian społeczno - gospodarczych na terenie gminy Kłodawa a w szczególności w Kopalni Soli Kłodawa.

Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Gminy Kłodawa, który bezpośrednio uczestniczył w przygotowaniach pierwszych wyborów samorządowych i parlamentarnych na początku lat 90.

W pierwszych wyborach demokratycznych został wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego radnym miejskim Gminy Kłodawa i wszedł z ramienia rady w skład organu wykonawczego gminy - Zarządu Miejskiego .Adam Maliński

Pan Adam Maliński od wielu lat organizuje i współtworzy współprace międzynarodową. Dzięki jego pomocy możliwe było przeprowadzenie wielu akcji służących rozwojowi umiejętności i postaw wśród dzieci i młodzieży Gminy Kłodawa.

W 2001 roku pomógł nawiązać kontakt kłodawskiemu LO z Humoldtschule w Hanowerze. Od 2002 roku trwają corocznie w czerwcu spotkania młodzieży z Kłodawy i Hanoweru w Młodzieżowym Domu Spotkań Międzynarodowych w Krzyżowej.

W 2001 roku przyczynił się do nawiązania kontaktów kłodawskich gimnazjów z Paul-Gerdhardem w Dassel. Wymiana młodzieżowa trwała w latach 2003-2006.

W latach 2002, 2004 i 2005 współorganizował wyjazdy studyjne dla rolników Gminy Kłodawa do Berlina, Hanoweru, Einbeck i Luchaw-Dannenberg.

Od 2004 koordynuje pomoc charytatywną z Gelsenkirchen dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Od roku 2006 czyni starania na rzecz nawiązywania współpracy pomiędzy samorządami, szkołami i instytucjami opieki społecznej Oschatz i Kłodawa.

Od roku 2007 zabiega, aby przedstawiciele młodzieży z Kłodawy uczestniczyli w międzynarodowych projektach "Praca dla Pokoju".

W roku 2008 zorganizował transport mebli z Emmen / Holandiabdla kłodawskich szkół.Ewa Ochędalska

Od 1998r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. Pani Ewa Ochędalska animuje i wspiera wiele różnych inicjatyw kulturalnych m.in. działania dziecięco-młodzieżowego zespołu „Gama” (ponad 120 tancerzy różnych form tańca i grup wiekowych od wielu lat są chlubą dla naszego miasta, zdobywając wiele nagród na międzynarodowych, krajowych i regionalnych przeglądach i festiwalach), popularyzuje sztukę ludową i folklor , organizuje wiele imprez kulturalnych, przeglądów i festiwali.

Podczas swojej pracy zawodowej uzyskała wiele nagród, dyplomów i listów gratulacyjnych.

2003 – odznaka Ministra Kultury – Zasłużony Działacz Kultury,

2005 – Nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Statuetka „Kariatydy” w kategorii twórca i animator kultury,

2008 – 3 miejsce w plebiscycie „Przeglądu Kolskiego” na człowieka 10 – lecia Miasta Koła i Powiatu Kolskiego w kategorii „działacz kultury”,

2009 – z okazji 10-lecia Powiatu Kolskiego – dyplom Starosty Kolskiego za wkład wniesiony w rozwój i tworzenie pozytywnego wizerunku Powiatu Kolskiego oraz działania podejmowane na rzecz jego rozwoju.

Pani Ewa Ochędalska należy do grona najbardziej aktywnych działaczy społecznych, inicjujących nowatorskie formy pracy i działania kulturalne. To bardzo dobry organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych o zasięgi lokalnym i ponadlokalnym.Krystyna Kochanowska

2 kwietnia 1990r. została powołana na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Funkcję tę pełniła do końca swojej pracy zawodoej.

Pani Krystyna była autorem wdrażania projektu „Centrum Usług Socjalnych” mającego na celu świadczenia różnego rodzaju usług socjalnych, a w szczególności dla osób narażonych na wykluczenie społeczne. Wielkim sukcesem było uzyskanie dotacji Wojewody Konińskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki którym utworzono bazę ośrodka.

Pani Krystyna Kochanowska poświęciła część życia problemom społecznym, sposobom ich rozwiązywania, działalności na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Kłodawa szczególnie w najtrudniejszym okresie transformacji społecznej. To dzięki jej działaniom dzisiaj możemy być dumni z pracy ośrodka. Swą postawą i praca stworzyła podstawy do dobrej pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.Andrzej Sadowski


W Kłodawie w Kopalni Soli „Kłodawa” rozpoczął pracę w roku 1984 na stanowisku sztygara zmianowego. Do listopada 2000 roku zajmował następujące stanowiska: sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy, nadsztygar górniczy, kierownik działu strzelniczego, oraz kierownik działu wentylacji i robót górniczych.

Od grudnia 2000 roku zajmował stanowisko dyrektora naczelnego i kierownika ruchu zakładu górniczego kierując przedsiębiorstwem. Od października 2004 roku do maja 2007 roku piastował stanowisko prezesa zarządu Kopalni Soli „Kłodawa”S.A. oraz kierownika ruchu zakładu.

Osiągnięcia zawodowe:

- wprowadzenie w Kopalni Soli „Kłodawa” systemu zarządzania jakością ISO -2000,

- wprowadzenie systemu HACCP zarządzania bezpieczeństwem produktów żywnościowych,

- pod jego kierownictwem przygotowano i 4 grudnia 2004 roku uroczyście otwarto podziemną trasę turystyczną w Kopalni Soli, która w roku 2009 stała się magnesem dla 32 tysiące turystów;

- organizacja 20 kwietnia 2007 roku Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Kłodawie oraz pierwszego podziemnego koncertu w wykonaniu Filharmonii Kaliskiej na głębokości 600 m a tym samym osiągnięcie Rekordu Guinnesa.

Pan Andrzej Sadowski brał czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym Gminy Kłodawa. Wspierał akcje takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Współpracował i pomagał Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie. Działał aktywnie w zakresie funkcjonowania Klubu Sportowego „Górnik” Kłodawa, Ligi Obrony Kraju, współpracował ze Strażą Pożarną, jak również wspierał kłodawskie przedszkole i szkoły.Ireneusz Niewiarowski

·Od lat prowadzi aktywną działalność społeczną i polityczną. Współpracuje z wieloma organizacjami środowisk regionalnych, wiejskich, gospodarczych i samorządowych.

·W latach 1989-1991 senator Ziemi Konińskiej, a latach 1991-1993 oraz 1997-2005 posłem na Sejm RP. W roku 2007 ponownie zdobył mandat senatora.

·W 1991 roku zainicjował utworzenie ruchu stowarzyszeń sołtysów, które zjednoczyły się w Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, którego jest prezesem. KSS działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wspiera inicjatywy społeczne.

· Od 1991 roku wielokrotnie inicjował zmiany ustawodawcze dotyczące wzmocnienia pozycji sołectwa na wsi i osiedla w mieście jako samorządów mieszkańców. Jako prezes KSS aktywnie uczestniczył w pracach przy tworzeniu projektu ustawy o funduszu sołeckim.

·Jest twórcą ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Sołecka”, która od 1993 roku informuje i doradza mieszkańcom wsi w sprawach rozwoju lokalnego, gospodarstwa, sołectwa. Wydaje także rocznik Poradnik Sołtysa i Radnego.

·W 1994 roku założył Towarzystwo Samorządowe, którego jest prezesem. TS prowadzi działalność szkoleniową i wspiera aktywność lokalnych środowisk, organizuje Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz Wielkopolski Konkurs „Nasza Europa”. W 2001 roku założył Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego, który służy pomocą finansową zdolnym, ale niezamożnym uczniom i studentom.

·Założyciel i prezes Banku Żywności w Koninie, który pomaga potrzebującym przekazując im żywność. Ponadto w ramach akcji „Pogotowie Św. Mikołaja” Bank przekazuje paczki dla dzieci na Boże Narodzenie.

·Wraz z Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim prowadzi bezpłatną akcję przekazywania książek dla bibliotek.

·Współzałożyciel Stowarzyszenia „Na Pożytek Publiczny”, które zaopatruje najbardziej potrzebujących w środki niezbędne do życia, prowadzi m.in. punkty „Daru chleba”.

·Współzałożyciel Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego, ośrodka nowoczesnej edukacji i doradztwa. Nawiązał wiele kontaktów zagranicznych m.in. ze Związkiem Powiatów Niemieckich, Międzynarodowych Katolickim Stowarzyszeniem Rolników ICRA, Krajowym Stowarzyszeniem Rad Lokalnych w Wielkiej Brytanii, środowiskami polonijnymi w Brazylii.

·Odznaczony m.in. prestiżową statuetką Benedykta 2003 za wkład w Rozwój Ziemi Konińskiej i Wielkopolskiej.

·Laureat Nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej Samorządowym Oscarem.

·Wyróżniony przez Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP za wkład w budowę samorządnej Polski.Wacław Kurpik

Za swoją pracę nauczycielską otrzymał nagrodę gminnego dyrektora szkół w Kłodawie – w 1982 roku oraz nagrodę inspektora oświaty i wychowania w roku 1988 roku. W roku 1978 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W dniu 16 czerwca 1990 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie. Funkcję tę pełnił do maja 1994 roku. Przyczynił się wspólnie z Zarządem Miejskim w Kłodawie do uzyskania następujących osiągnięć społeczno- gospodarczych:

- ukończenie budowy i oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych,

- zwodociągowanie wsi z 50 % udziałem gminy w kosztach budowy

- telefonizację wielu wsi w gminie,

- budowę kolektorów sanitarnych w Kłodawie,

- pobudowanie i oddanie do użytku stacji uzdatniania wody w Lubońku,

- przejęcie w gminie placówek oświatowych i stworzenie nowego systemu zarządzania szkołami,

- opracowanie wstępnego projektu gazyfikacji gminy Kłodawa.

Znany jako społecznik, przez ostatnie 20 lat był inicjatorem wielu wydarzeń społeczno- kulturalnych, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy Kłodawa, wspiera merytorycznie i materialnie imprezy kulturalno- rozrywkowe organizowane przez placówki oświatowe na obszarach wiejskich.

Jako aktywny członek Zarządu Gminnego Koła Towarzystwa Samorządowego w Kłodawie, od 1997 roku inicjator i koordynator akcji „Pogotowie Świętego Mikołaja” organizowanej na terenie Gminy Kłodawa wspólnie z Konińskim Bankiem Żywności.

Od roku 1998 inicjator Rajdów Niepodległości, czyli akcji organizowanych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada. Organizowane Rajdy mają charakter wyjazdowy i mają na celu poznawanie miejsc pamięci oraz oddawanie czci poległym bohaterom, którzy poświęcili życie za niepodległość Polski.

Od 2003 roku inicjator i koordynator akcji „Dar Chleba” przeprowadzanej we współpracy z kłodawskimi Piekarniami , Kłodawską Parafią oraz Konińskim Bankiem Żywności. Dzięki pomocy wolontariuszy oraz członków Towarzystwa Samorządowego co tydzień rozdawanych jest dla najuboższych rodzin gminy Kłodawa ponad 80 bochenków chleba oraz inne artykuły spożywcze.

Wacław Kurpik jest również współinicjatorem akcji „Flaga” rozpoczętej w gminie Kłodawa w 2005 roku a mającej na celu promocję i dystrybucję Flagi Narodowej przed narodowymi świętami.

Jest czynnym zawodnikiem amatorskiej grupy grającej w koszykówkę.

{gallery}galeria/2010/xx_lecie/zasluzeni{/gallery}
Życie w Kłodawie Aktualności Zasłużeni dla Miasta i Gminy Kłodawa

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk