Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Program UCZEŃ NA WSI

Email Drukuj PDF
Program „UCZEŃ NA WSI” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Burmistrz Kłodawy uprzejmie informuje, że Gmina Kłodawa kontynuuje realizację pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

W ramach tego programu udzielana będzie pomoc na dofinansowanie kosztów nauki.
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:
• gminy wiejskie na terenie, których znajdują się wyłącznie wsie,
• gminy miejsko - wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do
5 tys. mieszkańców.
Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko- wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

I. Warunki ubiegania się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu:

1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
a) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
b) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej
(z wyłączeniem szkoły policealnej),
c) mieszka na terenie gminy Kłodawa.

2. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
a) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
c) posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1531,20 w roku 2009.

3. Przyznana pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
a) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
b) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
c) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego.
d) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
e) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
a) opłaty za naukę (czesne),
b) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
c) dojazdów do szkoły.

4. Wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć:
a) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
b) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego - kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
c) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

II. Tryb składania wniosków:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki składa pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny do dnia 30 września 2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa, pok.nr 20.
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki wraz z załącznikami, sporządza się na formularzach stanowiących załączniki do ogłoszenia. Wnioski są również dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa - pok. Nr 20 oraz na stronach www.klodawa.wlkp.pl
i www.pfron.org.pl
3. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
a) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
b) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie,
c) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,
d) kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
e) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

4. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

5. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym.

III. Umowa o dofinansowanie:

1. Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiędzy realizatorem obszaru A programu a Wnioskodawcą, określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.

2. Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do Urzędu Miasta i Gminy oryginałów (do wglądu) dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, wystawionych na Wnioskodawcę lub ucznia niepełnosprawnego, faktur VAT za zakupione towary, a w przypadku, gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty.

3. Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym objętym dofinansowaniem. Zajęcia szkolne w roku szk. 2009/2010 trwają od 1 września 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych wydatków (faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę za zakupione towary lub usługi a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty) przez okres 5 lat od daty ich uzyskania.

5. W przypadku, gdy Wnioskodawca, po raz kolejny ubiega się o dofinansowanie, w ramach programu, warunkiem przyznania kolejnego dofinansowania jest rozliczenie całości środków finansowych uzyskanych w poprzednim roku i uznanie tego rozliczenia przez Gminę.

6. Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.

Pliki do pobrania:

Życie w Kłodawie Edukacja i Nauka Program UCZEŃ NA WSI

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk