Zakończenie projektu

Drukuj

01- DSC8750Zakończenie projektu „ Europrzedszkolaki z Solnej Doliny"

Dnia 28.11.2013r. o godz 15 00 w Przedszkolu Nr1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt : „Europrzedszkolaki z Solnej Doliny" współfinansowanego ze środków EFS Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty." Na uroczystość tę przybyli zaproszeni goście w osobach : Kierownik Referatu :Pan Dawid Pudło, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jerzy Cichocki ,Przewodnicząca Komisji Oświatowej : Pani Ewa Kaftan, Inspektor Oświaty: Pani Ewa Pierzgalska, Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców Przedszkola Pani: Monika Ferszt,
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Przedszkola Nr 1 im . Jana Brzechwy
w Kłodawie Pani Barbara Bilska witając przybyłych gości, uczestników projektu, dzieci i ich rodziców dziękując wszystkim zaangażowanym osobom za bardzo dobrą współpracę podczas realizacji projektu. Następnie Kierownik Projektu Małgorzata Wesołowska przedstawiła najważniejsze potrzeby realizacji i cele projektu .Mówiła między innymi ,iż
Projekt „Europrzedszkolaki z Solnej Doliny" uwzględniał i zapewniał dostęp wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola i , oraz ich rodziców do zaplanowanych zadań, zapewniał wsparcie dzieciom w wieku od 3 do 5lat.
Przedszkole i dzieci, a także rodzice otrzymali wsparcie, jakie bez środków unijnych nie byłoby możliwe.
Korzystając z okazji serdecznie podziękowała za pomoc w realizacji projektu : Władzom Gminy Kłodawa, Pani Dyrektor Przedszkola, wszystkim pracownikom , którzy brali udział w Projekcie pracując w nim przede wszystkim Pani wychowawczyni Żanecie Szymańskiej , Pani woźnej Sylwii Piorun, Asystentom ds. merytorycznych : pani Ewie Pierzgalskiej , pani Barbarze Bilskiej, Specjaliście od spraw monitoringu, pani pedagog : Natalii Gaj, Pani Dozorczyni : Chróścielskiej Annie, panią kucharkom; Giedz Katarzynie i Witkowskiej Oldze, Paniom prowadzącym zajęcia dodatkowe ,które okazały się fachowcami w swojej dziedzinie. oraz rodzicom , których dzieci brały udział w projekcie. Uroczystość uświetnił występ słowno -muzyczny grupy dzieci : „Europrzedszkolaków z Solnej Doliny" w wieku od 3-5 lat pt :"Przygody Koziołka Matołka", oraz został odśpiewany hymn europejski : „ Oda do Radości".
Uroczystość ta zakończyła się w sympatycznej atmosferze indywidualnymi rozmowami i wspólnym poczęstunkiem zgromadzonych gości, nauczycieli ,dzieci i ich rodziców.

Informacje o Projekcie

Czas realizacji projektu : to 2lata od 01.12.2010 do 30.11.2013 r .
Łączna kwota dofinansowania to: 1109.334.34 zł. Wkład własny niepieniężny 17280,00 zł –wynajem biura projektu. Przeznaczony był dla dzieci w wieku od 3-5 lat .
Głównym jego celem było wsparcie działającego przedszkola poprzez przez zwiększenie jego atrakcyjności, poszerzenie oferty zajęć, upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Kłodawy poprzez zwiększenie odsetka dzieci objętych wsparciem w nowo utworzonym oddziale oraz zwiększenie aktywności rodziców włączenie ich w proces organizacji i działania edukacyjne placówki w latach 2010-2013.r.
Cele szczegółowe projektu przedstawiały się następująco:
uatrakcyjnienie obecnej oferty placówki o dodatkowe zajęcia: z języka angielskiego, logarytmiczne, taneczne, ruchowe z gimnastyka korekcyjną, oraz zajęcia indywidualne z psychologiem, oraz pedagogiem szkolnym.
zdiagnozowanie i zmniejszenie dysfunkcji rozwojowych poprzez zajęcia specjalistyczne: z logopedą, gimnastykę korekcyjną, terapię psychologiczną
i pedagogiczną
zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez wspólny udział w proponowanych formach wsparcia,
zwiększenie świadomości i aktywności rodziców poprzez włączenie ich w działania edukacyjne.

Najważniejsze Zadania jakie zostały zrealizowane w ramach projektu:

Zadanie 1. Utworzenie Nowego Oddziału Przedszkolnego:
W ramach powyższego zadania został utworzony nowy oddział integracyjny, składający się z 20 dzieci w którym była (jest) realizowana podstawa programowych. Przedszkolna, określona przez prawo oświatowe.. Realizacja Nowego Oddziału odbywała się (odbywa się ) w sali przedszkolnej , oraz na świeżym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z naturalnym środowiskiem 5 dni w tygodniu od godz. 12 -18 .. Zakupione zostało wyposażenie placu zabaw , oraz pomoce dydaktyczne. Opiekę nad dziećmi sprawowała nauczycielka : Pani Żaneta Szymańska posiadająca wymagane kwalifikacje do wykonywanego zawodu, oraz woźna oddziałowa Pani Sylwia Piorun .Każdemu dziecku zapewnialiśmy wyżywienie i wyprawkę.

Zadanie 2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci
W ramach realizacji projektu realizowane były zajęcia dodatkowe
70 zajęć miesięcznie zajęć logarytmicznych z których skorzystało 10 grup przedszkolnych
5 h w tygodniu zajęć z psychologiem –były to zajęcia indywidualne dla dzieci wg zdiagnozowanych potrzeb-30 minutowe
35 zajęć miesięcznie zajęć tanecznych-30minutowych z których skorzystało 10 do grup przedszkolnych
35 zajęć miesięcznie zajęć ruchowych z gimnastyką korekcyjną z których skorzystało 10 grup przedszkolnych
70 zajęć z języka angielskiego 30minutowych z których skorzystało 10 grup przedszkolnych
Zadanie zleciliśmy firmie „TOP EDUCATION" z Babiaka wyłonionej z przetargu , która przygotowała ramowy program autorski do w/w zajęć.

Zadanie 3 Warsztaty dla rodziców
W ramach realizacji projektu realizowane były warsztaty dla rodziców ze specjalistami:
-logopedą, fizjoterapeutą , psychologiem. Warsztaty te realizowane były po 2 h
w każdym semestrze . Wciągu 2 lat odbyły się 4 spotkania . Tematyka warsztatów związana była z upowszechnieniem edukacji przedszkolnej p, rozwojem dziecka, wychowawcza funkcją rodziny , zapobieganiem dysfunkcyjnym zachowaniem dzieci.
Zadanie to również zleciliśmy firmie:" TOP EDUCATION" z Babiaka wyłonionej z przetargu , która przygotowała ramowy program autorski do w/w zajęć.

Dzięki realizacji projektu placówka została doposażona w następujący sprzęt , oraz pomoce
- zakup ,oraz montaż schodołaza dla dzieci niepełnosprawnych:
- przystosowaliśmy oddział przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych:( ubikacja )
- adaptacja Sali do zajęć specjalistycznych dla potrzeb pedagoga zatrudnionego na ½ etatu
-wyposażenie Sali Specjalistycznych(logopedy) w krzesła , biurko, stolik, lustro, dywan
-pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć specjalistycznych: laptop, drukarka
-zabawki, gry logiczne
- instrumenty perkusyjne, bębny do terapii muzycznej
- wzmacniacz z mikrofonem i DVD
-pianino elektryczne cyfrowe
-kule świetlne, obrotowe do muzykoterapii
-zestaw urządzeń sportowych na placu zabaw .
-wyposażenie Sali do zajęć ruchowych
-pomoce dydaktyczne dla dzieci
- zakup tonera i papieru do ksera,
- artykuły biurowe,

Projekt zapewniał wyrównanie szans edukacyjnych, wskazywał na zniesienie nierówności oraz zwalczał wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wyznanie religijne czy niepełnosprawność.

Opracowała :
Kierownik Projektu
Małgorzata Wesołowska

Galeria: