Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - CEIDG

Email Drukuj PDF

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
 

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.


Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.


Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.
 

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Email Drukuj PDF

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH INFORMACJI

 

Na mocy porozumienia z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, w ramach dyżurów pełnionych przez konsultantów Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług świadczone są bezpłatne usługi informacyjneskierowane m.in. dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Dyżury pełnione są w trzeci czwartek trzeciego miesiąca każdego kwartału,

w godz. od  9.00 - 13.00.

 

Do końca 2012 roku dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie pełnione będą: 15 marca, 21 czerwca, 20 września oraz 20 grudnia.

 

Zakres bezpłatnej usługi informacyjnej Punktu Konsultacyjnego obejmuje:

ü  administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,

ü  zatrudnianie cudzoziemców,

ü  świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,

ü  prawo ochrony konkurencji,

ü  społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),

ü  ochronę własności intelektualnej,

ü  systemy jakości ISO 9001 i HACCP,

ü  rozwój zasobów ludzkich,

ü  wykorzystywanie technologii informacyjnych,

ü  ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),

ü  możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,

ü  wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,

ü  prawo zamówień publicznych,

ü  zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,

ü  podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,

ü  inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.


W ramach usług informacyjnych świadczonych przez Punkt Konsultacyjny KSU Klienci będą mogli skorzystać także z usługi informacyjnej, tzw. opieki nad klientem przy wyborze usługodawcy specjalistycznego. Taka usługa polega na wsparciu Klienta przy rozpoczęciu współpracy z takim usługodawcą (przykładowo w zakresie: pożyczek, poręczeń, innowacji, ochrony środowiska, leasingu, eksportu i wielu innych). Klienci będą mogli wówczas liczyć na pomoc w kontakcie w konkretną instytucją/ekspertem, negocjowaniu terminów, warunków współpracy klienta z usługodawcą, pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, monitorowanie realizacji tej usługi.

 

Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzania danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

Szczegółowe informacje dotyczące pełnionych dyżurów:

tel.: 63/245 30 95 wew. 62, 28, 31, 33; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) "

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

w Koninie

 

Dyżur konsultanta

 

BEZPŁATNE     USŁUGI    INFORMACYJNE

 

skierowane  dla  przedsiębiorców

i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 

21 czerwca 2012 r.   900  - 1300

Poprawiony: poniedziałek, 16 lipca 2012 08:03
Email Drukuj PDF

Kolejny projekt ARR S.A. dot. dofinansowania na uruchomienie działalności gospdodarczej, tym razem skierowany do osób niepełnosprawnych z miasta Konina i powiatów: koniński ziemski, kolski, słupecki i turecki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UWAGA! Rekrutacja uczestników do Projektu rozpocznie się z dniem 01.03.2012 r.
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji znajdziecie Państwo już wkrótce w Zakładce Rekrutacja uczestników do projektu.

Cel projektu: Zwiększenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze skierowane do uczestniczek i uczestników projektu oraz przyznanie środków na uruchomienie pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie max. 40 tys. zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej i po 1.386 zł przez okres 6 miesięcy wsparcia pomostowego.

Projekt skierowany do osób:

 • posiadających decyzję lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych w PUP
 • zamieszkałych i zameldowanych na obszarze subregionu konińskiego
 • zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie subregionu konińskiego
 • nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu


Projekt obejmuje:

 • warsztaty aktywizująco-motywujące, szkolenia i doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • wsparcie pomostowe podstawowe w kwocie po 1 386,00 zł w okresie 6 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej
 • dotację inwestycyjną w kwocie maksymalnie  40 000,00 zł
 • kurs prawa jazdy kategorii B
 • zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub innego pomocniczego niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczejBiuro Projektu znajduje się na ul. Zakładowej 4 w Koninie, na III piętrze, w pokoju nr 328.

Personel Projektu:

Ewa Stankiewicz
Kierownik Projektu Dz. 6.2
tel. 63 245 30 95 wew. 68
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Maria Lewandowska
Asystent Kierownika

tel. 63 245 30 95 wew. 37
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Joanna Ligocka
Referent

tel. 63 245 30 95 wew. 25
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Marta Stefankiewicz
Referent

tel. 63 245 30 95 wew. 25
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Email Drukuj PDF

 

W związku z realizacją projektu „Własna firma- szansą na zmianę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, chcieliśmy zapoznać Państwa z realizowanym przez firmę AG Doradztwo  projektem.

Projekt „Własna firma- szansą na zmianę” adresowany jest do osób zamieszkałych lub uczących się w powiatach:

- kolskim

- konińskim

- tureckim

- słupeckim

- mieście Konin

zamierzające otworzyć działalność gospodarczą, które jednocześnie spełniają poniższe warunki:

• nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku

  przed przystąpieniem do projektu

• są w wieku 18-24 lat

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej będzie udzielana osobom:

• bezrobotnym

• nieaktywnym zawodowo w tym uczących się

I CZĘŚĆ REALIZACJI PROJEKTU:     

Wsparcie szkoleniowo –doradcze:       
obejmuje świadczenie nieodpłatnych usług szkoleniowo- doradczych dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcie to będzie przeprowadzone w formie:         
•    wsparcia indywidualnego    
•    doradztwa grupowego        
•    szkoleń 

II CZĘŚĆ REALIZACJI PROJEKTU     

Beneficjenci Ostateczni po zakończeniu części szkoleniowo-doradczej złożą wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej na działalność gospodarczą, którego załącznikiem będzie Biznes Plan.

Maksymalna wartość pomocy finansowej przyznanej uczestnikowi projektu wynosi 40tys.

III CZĘŚĆ REALIZACJI PROJEKTU

Po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Beneficjent Ostateczny może złożyć wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego.Wsparcie  przyznawane będzie w wysokości 1386 zł przez okres 6 miesięcy, w miesięcznych transzach.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:

http://www.wlasnafirma.org.pl /

Biuro Projektu
ul. Leszczyńska 158
61-411 Poznań
tel.  515-135- 094
http://www.agdoradztwo.pl/index.html

Poprawiony: czwartek, 05 stycznia 2012 12:33
Email Drukuj PDF

Projekt pn. „St@rt up. wypróbuj swój pomysł na biznes” skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia, w tym w szczególności: studentów i absolwentów uczelni wyższych, absolwentów szkół średnich i zawodowych.

W pierwszym etapie realizacji projektu (o charakterze pilotażowym) uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w warsztatach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie każdy z nich założy wirtualną firmę w ramach specjalnie zaprojektowanej gry symulacyjnej pn. „St@rt up”. Zadaniem uczestników i uczestniczek gry będzie prowadzenie wirtualnej firmy na zasadach jak najbardziej zbliżonych do funkcjonowania rzeczywistych przedsiębiorstw, istniejących w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W swojej działalności uczestnik będzie musiał wziąć pod uwagę zasady konkurencji, umiejętności w zdobywaniu klientów oraz dostawców, planowanie rozwoju firmy, obowiązki wobec ZUS, US, i inne. Pozwoli to ocenić szanse przedsiębiorstwa na rynku i ewentualnie zmodyfikować pomysł na firmę, bez podejmowania faktycznego ryzyka finansowego.

Więcej…

Strona 3 z 6

Gospodarka

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk