Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Zamówienia Publiczne

Email Drukuj PDF

Zarząd Stowarzyszenia "Solna Dolina" ogłosił konkurs na logo stowarzyszenia. Konkurs ma formę otwartą, skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży, ale też dorosłych mieszkańców trzech gmin tworzących Solną Dolinę: Kłodawy, Chodowa i Przedcza.

Nadsyłane prace konkursowe powinny być związane tematycznie z kulturą regionu, jego uwarunkowaniami geograficznymi, obszarem wiejskim gmin, tradycją naszych okolic. Liczba barw wykorzystanych do stworzenia logo powinna być ograniczona do 3. Prace mogą być wykonane w formacie A4 lub A5.

Prace konkursowe będą oceniane przez Zarząd Stowarzyszenia na jego posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. Projekty logo można składać do 16 czerwca do godz. 12 w siedzibach jednostek samorządu terytorialnego, tj:

- Kłodawa - Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17

- Przedecz - Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1

- Chodów - Urząd Gminy Chodow, Chodów 18.

Praca powinna być podpisana na odwrocie i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na logo Stowarzyszenia Solna Dolina". Nie jest konieczne umieszczanie danych osobowych na kopercie, natomiast bez rozpatrzenia zostaną prace, do których nie zostanie dołączone oświadczenie uczestnika konkursu (do pobrania poniżej w pliku *.pdf).

 

Zwycięzca zostanie nagrodzony aparatem cyfrowym, a dwie wyróżnione przez Zarząd prace odtwarzaczami mp3.

 

Oświadczenie Uczestnika Konkursu (plik *.pdf)

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 23:05
Email Drukuj PDF

W dniu 7 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa, odbylo się otwarcie ofert, które Wykonawcy złożyli w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie. Zainteresowanie przetargiem było spore, bo w wymaganym terminie wpłynęło aż 10 ważnych ofert. W związku z tym, że w przetargu można bylo składać oferty wariantowe (rury PVC i kamionkowe), dopiero po przebadaniu ofert oraz zawartych w nich kosztorysów, Burmistrz Kłodawy w dniu 27 maja wybrał Wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę cenową, jednocześnie spełniającą wszystkie postawione Wykonawcom warunki złożył: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego - Tadeusz Wawrzyniak z Tuliszkowa. Cena brutto za wybudowanie kanalizacji z rur PVC zaoferowana przez tego Wykonawcę to: 4.101.421,25zł, natomiast cena za budowę kanalizacji z wykorzystaniem rur kamionkowych to 4.557.922.65zł. Podkreślić trzeba tutaj fakt, że zdecydowano się na budowę kanalizacji z rur kamionkowych.

Przypomnieć należy, że przedmiotem realizacji jest inwestycja w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej (ponad 8km sieci) i deszczowej (prawie 4,5 km sieci). Jesteśmy przygotowani do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Priorytetu III, Działanie 3.4 Gospodarka wodno - ściekowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Czekamy na ogłoszenie konkursu przez Zarząd Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i złożenie odpowiedniej aplikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Ponieważ ogłoszenie o wyborze Wykonawcy zostało podane do publicznej wiadomości 27 maja br., prawnie ważną umowę z Wykonawcą można zawrzeć dopiero po upływie 7 dni od daty ogłoszenia. Jest to wymóg prawa zamówień publicznych - w tym czasie inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą składać protesty.

 

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 23:06
Email Drukuj PDF
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie złożył wniosek na realizację projektu którego realizacja będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach PO KL, którego głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Głównym problemem społecznym w gminie Kłodawa i przyczyną dla której udzielane są świadczenia z pomocy społecznej jest ubóstwo rodzin z powodu długotrwałego bezrobocia.
Długotrwałe pozostawanie bez pracy wskazuje na konieczność objęcia tych osób systemem wsparcia. Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przyjął zaproszenie Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu jako Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej i przystąpił do realizacji projektu. Do Projektu Ośrodek zaprosił 10 bezrobotnych kobiet, które objęte będą kompleksowym wsparciem w readaptacji zawodowej w ramach podpisanego kontraktu socjalnego. Po odbyciu szkolenia zawodowego oraz treningów umiejętności psychologicznych i aktywnego poszukiwania pracy uczestniczki szkoleń otrzymają zaświadczenia, które zwiększą możliwości odnalezienia się na rynku pracy. Projektem kieruje Kierownik Ośrodka Alina Kruszka we współpracy z Jadwigą Bartłomiejczak i Danutą Malinowską pracownikami socjalnymi - specjalistami pracy socjalnej.
Poprawiony: czwartek, 14 lipca 2011 10:57
Email Drukuj PDF
W związku z planowaną budową boisk (1 boisko do piłki nożnej i 1 boisko wielofunkcyjne) Gmina Kłodawa informuje, że w chwili obecnej prowadzona jest procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego) obiektu sportowego składającego się z dwóch boisk wg następującego zakresu robót:
Zakres opracowania:
 1. Projekt zagospodarowania działki o powierzchni 1,03 ha położonej w Cząstkowie gm. Kłodawa w uzgodnieniu z inwestorem.
 2. Adaptacja typowego projektu dwóch boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach:
  - 30x62 m do piłki nożnej
  - 30x50 m - boisko wielofunkcyjne.
 3. Projekt parkingu samochodowego przy drodze powiatowej.
 4. Projekt przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
 5. Projekt instalacji oświetleniowej i elektrycznej wewnętrznej.
 6. Adaptacja projektu budynku kontenerowego przeznaczonego do obsługi obiektu sportowego wraz z instalacjami wewnętrznymi.
 7. Projekt instalacji odwodnieniowej terenu boisk.
 8. Badania geotechniczne.
 9. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
 10. Przedmiar do celów przetargowych.
 11. Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień projektu wraz z pozwoleniem na budowę.
 12. Projekt zagospodarowania zielenią.
 13. Adaptacja istniejącej specyfikacji technicznej.
Podmioty chętne do współpracy proszone są o składanie ofert do dnia 30 kwietnia 2008 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62 – 650 Kłodawa, do godziny 15.00.
Wszelkich informacji udziela Inspektor UMiG Jacek Ogorzelski pod numerem telefonu 063 2730 622, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Poprawiony: poniedziałek, 28 kwietnia 2008 09:29
Email Drukuj PDF

W dniu 11 kwietnia 2008 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw.

W wyniku przeprowadzonego naboru (konkurs nr 01/I/08) w ramach Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, dla którego przewidziano alokację na konkurs na poziomie 8 000 000 PLN, przyjęto:

1. na Schemat I Projekty inwestycyjne: 218 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 54 713 795, 45 PLN, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 26 123 722,25 PLN. (alokacja przewidziana na Schemat I wynosi 7 500 000 PLN).

2. na Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze: 2 wnioski o łącznej wartości całkowitej projektów 96 000 PLN, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 48 000 PLN. (alokacja przewidziana na Schemat II wynosi 500 000 PLN).

Kwota niewykorzystanych środków, przeznaczonych na Schemat II, zostanie przekazana na Schemat I.

 

Źródło: www.wrpo.wielkpolskie.pl

Strona 3 z 9

Zamówienia Publiczne

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki