Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Zamówienia Publiczne

Email Drukuj PDF
Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie budowy sieci wodociągowej we wsi Dębina. Otwarcia ofert dokonano 28 września 2007 roku. Wpłynęła 1 ważna oferta. Wybrano Wykonawcę: Zakład Wod. - Kan. + CO, Andrzej Palma, ul. Kraszewskiego 24, 62-600 Koło z ceną ofertową: 98914,55 zł brutto za wybudowanie odcinka sieci. Nowo wybudowany odcinek sieci będzie mierzył 807m, dodatkowo długość przyłączy to 184m. Powinien być oddany do użytku do 14 grudnia 2007 roku.
Poprawiony: wtorek, 23 października 2007 09:08
Email Drukuj PDF
Burmistrz Kłodawy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 listopada 2007r. o godz. 10.00 w Kłodawie przy ul.Dąbskiej 17 zostanie przeprowadzony I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej zieleń parkową (nieruchomość wpisana do rejestru zabytków), położonej w Krzykosach, stanowiącej własność Gminy Kłodawa, oznaczonej numerem działki:

 • 290/5 o obszarze 2,09 ha nr księgi wieczystej 41 160

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 55 500,00 PLN + należny podatek VAT
wadium - 5 500,00 PLN postąpienie - 1 000,00 PLN

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zieleni parkowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń parkowych oraz urządzeń sportu i rekreacji. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Przyszły właściciel działki nr 290/5 zobowiązany będzie do przestrzegania poniższych wskazań konserwatorskich:
 1. Należy bezwzględnie chronić stary zachowany drzewostan i układ kompozycyjny oraz przestrzenny.
 2. Na terenie parku nie należy stawiać żadnych nowych budynków bez ogrodzenia bez wydania przez WWKZ zgody na lokalizację i zatwierdzenie projektu. Ewentualne nowe obiekty mogą stanowić jedynie funkcjonalne uzupełnienie zespołu dworskiego.
 3. Wykosić i pielęgnować powierzchnie trawiaste.
 4. Należy przeprowadzić leczenie, konserwację oraz zabezpieczenie najstarszych i najcenniejszych drzew.
 5. Wszelkie wycinki w parku, nowe nasadzenia muszą uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
 6. Należy uporządkować teren całego parku usuwając zbędne samosiewy, krzewy oraz drzewa suche i niebezpieczne, odtworzyć dawne osie widokowe, polany widokowe itp.
 7. W celu prowadzenia w sposób prawidłowy prac w parku należy opracować projekt jego rewaloryzacji, zawierający program gospodarki drzewostanem oraz plan nasadzeń i układu komunikacyjnego, ewentualnie projekt małej architektury, projekt taki powinna wykonywać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w parkach zabytkowych.
 8. Uzupełnić i wzbogacić istniejący drzewostan oraz warstwę krzewiastą parku oraz wprowadzić rośliny okrywowe i byliny oraz rośliny jednoroczne w celu wzbogacenia szaty roślinnej parku.
 9. Oczyścić i pogłębić staw oraz rowy znajdujące się w parku, uregulować stosunki wodne, wyprofilować i umocnić brzegi nie zmieniając linii brzegowej stawów i rowów.
 10. Odtworzyć dawny układ komunikacyjny.
Nabywca nieruchomości przed jej nabyciem powinien uzgodnić ze stanowiska konserwatorskiego program użytkowy. Zgoda konserwatora zabytków na sprzedaż zostanie wydana imiennie po wyłonieniu w drodze przetargu kandydata na nabywcę na podstawie osobnego wniosku. Z punktu widzenia konserwatorskiego dopuszcza się jedynie przeniesienie działki na rzecz właściciela dworu w Krzykosach.

Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez bank na koncie Miasta i Gminy Kłodawa – Bank Spółdzielczy w Kłodawie Nr: 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 5) najpóźniej na trzy dni przed przetargiem. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium będzie zwrócone najpóźniej trzy dni po jego zakończeniu, natomiast osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Miasta i Gminy Kłodawa. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności, wadium ulega przepadkowi.
W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe.

Burmistrz Kłodawy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Poprawiony: piątek, 19 października 2007 08:37
Email Drukuj PDF
Wyceny gruntu pod garażami oddanego w wieczyste użytkowanie dokona Biuro Nieruchomości „Constans” pana Krzysztofa Niewiadomskiego z Konina, wyłonione w trybie zapytania o cenę.
Wycenie podlegać będą 3 kompleksy garażowe:
 • przy ul. Grzymskiego – 36 garaży;
 • przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 7 garaży;
 • przy ul. Armii Krajowej – 10 garaży.
Wycena dotyczy ustalenia opłaty rocznej (3%) od wartości gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Wykonanie zadania nastąpi do 12 października br.
Email Drukuj PDF
Ogłoszony 24 sierpnia br. przez Burmistrza Kłodawy przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego wygrał Bank Ochrony Środowiska S.A. z ceną 79475,27zł. Kredyt spłacany będzie do połowy 2011 roku, a przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie, w okolicach ośrodka zdrowia przy ul. Kapicy, składającej się z czterech działek o łącznej powierzchni ok 4,7 ha.
Poprawiony: wtorek, 04 września 2007 08:36
Email Drukuj PDF
Ogłoszony 10 sierpnia 2007 roku przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ulicach Niezłomnych i Zielonej w Kłodawie został unieważniony. W wymaganym terminie do 31 sierpnia nie wpłynęła żadna oferta.

Strona 7 z 9

Zamówienia Publiczne

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki