Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Zamówienia Publiczne

Email Drukuj PDF

Burmistrz Kłodawy ogłosił w dniu dzisiejszym (30 czerwca) przetarg nieograniczony na budowę obiektu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". Program jest dofinansowany w wysokości 333 tysiące złotych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz w tej samej kwocie z budżetu państwa. Pozostałą część gmina pokryje ze środków własnych.

Obiekt przewidziany jest do oddania w użytkowanie jeszcze w bieżącym roku (termin wykonania zadania to 10.XII). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22 lipca. Wszelkie szczegółowe specyfikacje oraz opisy odnośnie obiektu, który powstanie w Kłodawie znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kłodawa pod adresem: http://www.bip.klodawa.wlkp.pl/?a=335

Będzie to kolejny obiekt z nawierzchnią syntetyczną na terenia naszej gminy. Z powodzeniem funkcjonują już dwa boiska wielofunkcyjne zlokalizowane przy szkole w Wólce Czepowej oraz przy szkole Nr 2 w Kłodawie. Nowobudowane boisko położone będzie przy ul. Cegielnianej, niedaleko Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - na terenie obecnie istniejącego boiska.

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 22:55
Email Drukuj PDF

Burmistrz Kłodawy wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic i dróg gminnych. Przebudowa ma być wykonana metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, polegającą na spryskaniu podbudowy emulsją asfaltową. Jest to drugie postępowanie prowadzone w przedmiotowej sprawie, gdyż w poprzednim żaden z Wykonawców nie złożył oferty (zgodnie z Prawem zamówień publicznych postępowanie to zostało uniewaznione). Ogłoszony przetarg na roboty budowlane obejmuje aż 5 zadań, tj. przebudowa ulicy 11 Listopada w Kłodawie (0,35km) oraz przebudowę dróg gminnych: Kłodawa - Głogowa - Zbójno (2,76km), Dębina - Leszcze (0,8km), Marynki - Rysiny Kolonia (1,9km), a także przebudowa drogi przebiegającej przez wieś Korzecznik (0,75km). Całkowita długość dróg, na których zostanie wykonana nowa podbudowa oraz nawierzchnia to ponad 6,5 km. Przetarg potrwa do 15 lipca, kiedy to nastąpi otwarcie ofert. Termin wykonania i odbioru wszystkich 5 zadań wyznaczony został na 30 września br.

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 22:56
Email Drukuj PDF

Burmistrz Kłodawy ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową w Kłodawie. W/w teren połozony jest w okolicach bloku TBS, ośrodka zdrowia przy ul. Kapicy oraz garaży (działki sięgają do Al. 1000 - lecia). Sama procedura przetargowa potrwa do 15 lipca (na ten dzień wyznaczono otwarcie ofert), natomiast roboty powinny być wykonane do 31 października br.

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 22:56
Email Drukuj PDF
W dniu 5 czerwca br. Burmistrz Kłodawy ogłosił przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej od wsi Marynki przez wieś Korzecznik Parcele do granicy gminy Babiak. Długość budowanego odcinka to ponad 2,5km.
Gmina Kłodawa ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Priorytetu II, Działania 2.2 "Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 13 (fundusze strukturalne UE). Złożony przez nas wniosek przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną, a teraz jest oceniany pod kątem kryteriów strategicznych. W ramach tego działania można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Wszczęta procedura przetargowa dopuszcza złożenie oferty wariantowej. Związane jest to z tym, że w przypadku gdy gmina nie otrzyma dofinansowania do budowy drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego, zostanie ona wykonana metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.
Wykonawcy mogą składać oferty w przetargu do 27 czerwca. W tym samym dniu nastąpi również otwarcie ofert.
Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 23:03
Email Drukuj PDF
30 i 31 maja br. oddano w użytkowanie 2 nowowybudowane boiska wielofunkcyjne: jedno przy Zespole Szkół Nr 2, a drugie dzięki wysiłkom pracowników Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich powstało przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej. Tymczasem Gmina Kłodawa czyni dalsze starania o zwiększenie liczby obiektów o tak wysokim standardzie na swoim terenie. Jako Gmina Kłodawa znaleźliśmy się na wstępnej liście inwestycji obiektów typu "Orlik 2012", przewidzianych do realizacji w roku 2008.
.
Orlik 2012 to kompleks dwóch boisk: boisko piłkarskie (30 x 62m) oraz boisko wielofunkcyjne (19,1 x 32,1m). Projekt zakłada również wybudowanie budynku sanitarno - szatniowego (60m2) oraz ewentualnie placu zabaw. Wymagana warunkami zabudowy powierzchnia działki powinna wynosić ok. 3000m2 .
Koszt budowy takiego obiektu wynosi ok. 1 mln zł, przy czym Gmina partycypuje w 1/3 kosztów. Pozostałe 2/3 kosztów ma być sfinansowane ze środków budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu Orlik 2012 pod adresem: www.orlik2012.pl

Informacja o zakwalifikowaniu się do projektu na stronie Urzędu Marszałkowskiego

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 23:04

Strona 2 z 9

Zamówienia Publiczne

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki