Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Zamówienia Publiczne

Email Drukuj PDF

Gazeta Rzeczpospolita opublikowała ranking wilekopolskich gmin, w którym Kłodawa zajęła 28 miejsce w zestawieniu pod względem wykorzystania w 2009 roku unijnych funduszy z budżetu na lata 2007 - 2013 w przeliczeniu na mieszkańca.

 

Poprawiony: czwartek, 14 lipca 2011 10:56
Email Drukuj PDF

Unia Europejska - logo

PROW logo

Województwo Wielkopolskie logo

 

Gmina Kłodawa w dniu 16 lutego 2010 roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup środka transportu oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozbudowy wiejskiego systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.


W dniu 22 lipca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania przedmiotowej listy operacji w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych. Wniosek Gminy Kłodawa znalazł się na 2 miejscu ze wszystkich złożonych projektów w tym działaniu.


Zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej nastąpiło w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu w obecności następujących osób: Dyrektor Departamentu PROW– Emilia Dunal, Burmistrz Kłodawy – Józef Chudy oraz Skarbnik Gminy Kłodawa – Grzegorz Dzięgielewski. Natomiast zawarcie umowy na dostawę ciągnika nastąpiło w dniu 5 listopada 2010 z Firmą, której oferta była najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – „B.O.S.R. INVEST” z Częstochowy reprezentowaną przez właściciela – pana Tomasza Dziembek.
Dofinansowany projekt obejmuje swym zakresem rzeczowym zakup nowego ciągnika z silnikiem o mocy 82 KM z napędem na 4 koła z dodatkowym wyposażeniem w postaci przedniego i tylnego TUZ- a (trójpunktowy układ zawieszenia dzięki któremu można używać maszyn i urządzeń współpracujących z ciągnikiem) oraz przedniego i tylnego WOM- a (wałek odbioru mocy do napędu maszyn i urządzeń nieposiadających własnego silnika a współpracujących z ciągnikiem) oraz zakup 16 pojemników o pojemności 2,5 m 3 wykonanych z wysokogatunkowych żywic poliestrowych służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach wiejskich. Miejscowości, w których zostaną umieszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów to: Leszcze, Rgielew, Łążek, Bierzwienna Krótka, Dębina, Pomarzany Fabryczne oraz Krzykosy.
Wnioskowana całkowita wartość Projektu wyniosła 155.945,28 PLN, przy czym Gmina Kłodawa otrzyma, zgodnie z podpisaną umową, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 62.633,00 zł.


Jest to kolejna już inicjatywa władz Kłodawy w rozwój gminy oraz w ochronę środowiska dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Galeria zdjęć:

 

View the embedded image gallery online at:
https://klodawa.eu/zamowienia-publiczne.html#sigFreeId94716801ef

Poprawiony: piątek, 26 listopada 2010 15:12
Email Drukuj PDF

Gmina Kłodawa informuje, że w dniu 6 października 2010 roku została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w mieście Kłodawa”
nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa” Schematu 1a „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej uzupełniona o budowę
systemów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczenia wód opadowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013.

Zawarcie umowy nastąpiło w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w obecności następujących osób:
Zastępcy Prezesa Zarządu – Jerzego Pucha,
Zastępcy Prezesa Zarządu – Ewy Hoffmann
Burmistrza Kłodawy – Józefa Chudego
Skarbnika Gminy Kłodawa – Grzegorza Dzięgielewskiego.


Całkowita wartość Projektu wynosi 4 575 350,86 PLN ( cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 86/100 ). Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 3 084 614,61 PLN ( trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czternaście złotych 61/100 ), w tym:

1. Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 621 922,41 ( dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 41/100 ) i stanowiącej
nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:
a) Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 621 922,41 ( dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 41/100 ), co stanowi 100% dofinansowania
2. Wkład własny w wysokości 462 692,20 ( czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 20/100 ).

 

Poprawiony: wtorek, 12 października 2010 12:33
Email Drukuj PDF
05 wrzesnia 2009 roku podpisano umowę na wykonanie zadania "BUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012" z firmą Lider: P.P.H.U. „MOLEWSKI” z partnerem: PRBiM „HYDROWAT" z ceną ofertową 1.940.467,78 zł brutto. Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi formalne oraz była najkorzystniejsza.
Email Drukuj PDF

W dniu 25 lipca 2008 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.2  Wsparcie rozwoju MSP.

W wyniku przeprowadzonego naboru (konkurs nr 02/I/08) w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, dla którego przewidziano alokację na konkurs na poziomie 35 000 000 EUR przyjęto:

1. na Schemat I Projekty inwestycyjne: 650 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 741 015 078,56 PLN, z czego łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  323 986 352,87 PLN.
(alokacja przewidziana na Schemat I wynosi 33 000 000 EUR).

2. na Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze: 21 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 5 672 972,26 PLN, z czego łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  2 195 465,00 PLN (alokacja przewidziana na Schemat II wynosi 2 000 000 EUR).

Kwota niewykorzystanych środków, przeznaczonych na Schemat II zostanie przekazana na Schemat I.


Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl - portal poświęcony Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2007 - 2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej)

Strona 1 z 9

Zamówienia Publiczne

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki