Drukuj

W dniu 25 lipca 2008 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.2  Wsparcie rozwoju MSP.

W wyniku przeprowadzonego naboru (konkurs nr 02/I/08) w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, dla którego przewidziano alokację na konkurs na poziomie 35 000 000 EUR przyjęto:

1. na Schemat I Projekty inwestycyjne: 650 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 741 015 078,56 PLN, z czego łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  323 986 352,87 PLN.
(alokacja przewidziana na Schemat I wynosi 33 000 000 EUR).

2. na Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze: 21 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 5 672 972,26 PLN, z czego łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  2 195 465,00 PLN (alokacja przewidziana na Schemat II wynosi 2 000 000 EUR).

Kwota niewykorzystanych środków, przeznaczonych na Schemat II zostanie przekazana na Schemat I.


Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl - portal poświęcony Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2007 - 2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej)