Drukuj

Gmina Kłodawa informuje, że w dniu 6 października 2010 roku została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w mieście Kłodawa”
nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa” Schematu 1a „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej uzupełniona o budowę
systemów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczenia wód opadowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013.

Zawarcie umowy nastąpiło w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w obecności następujących osób:
Zastępcy Prezesa Zarządu – Jerzego Pucha,
Zastępcy Prezesa Zarządu – Ewy Hoffmann
Burmistrza Kłodawy – Józefa Chudego
Skarbnika Gminy Kłodawa – Grzegorza Dzięgielewskiego.


Całkowita wartość Projektu wynosi 4 575 350,86 PLN ( cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 86/100 ). Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 3 084 614,61 PLN ( trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czternaście złotych 61/100 ), w tym:

1. Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 621 922,41 ( dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 41/100 ) i stanowiącej
nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:
a) Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 621 922,41 ( dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 41/100 ), co stanowi 100% dofinansowania
2. Wkład własny w wysokości 462 692,20 ( czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 20/100 ).