Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Email Drukuj PDF

PPGR Wsparcie dzieciGranty PPGR - Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym

Trwa konkurs grantowy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, którego organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Z programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, mogą skorzystać gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie będą mogli również wziąć udział mieszkańcy Gminy Kłodawa, na terenie której działała Stacja Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie.

 

ZAKRES POMOCY

 1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę zapotrzebowania i uzasadnienia),

 2. usługa zapewniająca dostęp do Internetu – jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przedmiotowej usługi we własnym zakresie.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program skierowany jest do dzieci uczniów szkół podstawowych i średnich spełniających łącznie wszystkie warunki:

 1. uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;

 2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

 3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;

 4. otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej(w tym nauki zdalnej).

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

 1. Wniosek

 2. Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun prawny/rodzic dziecka).

 3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR*.


W przypadku ucznia pełnoletniego:

 1. Wniosek

 2. Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność)

 3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR*.


*Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie należy dołączyć do oświadczenia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ERP-7).

Nabór zgłoszeń umożliwi określenie ilości osób uprawnionych do udziału w konkursie i złożenie przez Gminę Kłodawa wniosku o przyznanie grantu

GDZIE I DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY?

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, tel. 63 2730622.
Ostateczny termin na złożenie dokumentów upływa 3 listopada 2021 r. o godz. 15.00,

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

CZY ZAKUPIONY SPRZĘT BĘDZIE WŁASNOŚCIĄ DZIECI/UCZNIÓW PEŁNOLETNICH?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

 • laptop zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole,

 • rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją,

 • co sześć miesięcy przewiduje się kontrolę funkcjonowania przekazanego sprzętu przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.


Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Życie w Kłodawie Aktualności Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki