Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Obowiązek deratyzacji na terenie miasta Kłodawa

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 20 września 2017 r

w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Kłodawy.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 446 .j ze zmianami), § 32 Uchwały Nr XXVI/136/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa oraz zarządzenia Burmistrza Kłodawy Nr 70/2017 z dnia 20 września 2017 roku podaje się do publicznej wiadomości:

 

§ 1

 

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie miasta Kłodawy w okresie od 10 października 2017 roku do 10 listopada 2017 roku obowiązkowa deratyzacja.

 

§ 2

 

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

 

§ 3

 

W związku z treścią § 1 właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmiot władające nieruchomościami na terenie miasta Kłodawy, maja obowiązek:

 

1. dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach itp.),

 

2. systematycznego usuwania z terenu nieruchomości wszelkich odpadów, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni. Usuwanie odpadów winno być zgodne m.in. z zasadami usuwania odpadów komunalnych.

 

3. wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd gryzoni, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania.

 

§ 4

 

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie miasta Kłodawa zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w § 1 deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej specjalistycznej firmie, która dokona wyłożenia i zebrania trutek oraz padłych zwierząt w administrowanych obiektach i nieruchomościach.

 

§ 5

 

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

 

§ 6

 

Trutkę (preparat) należy wyłożyć w okresie przeprowadzania deratyzacji według zasad opracowanych dla danej trutki. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełniania wyłożonej trutki.

 

§ 7

 

W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegające o treści:

 

UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”

 

§ 8

 

Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po 10 listopada 2017 roku z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

 

§ 9

 

Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi oraz zwierząt domowych i gospodarskich w okresie wyłożenia trucizny rodzice i opiekunowie mają obowiązek pouczenia dzieci i innych osób, nad którymi sprawują opiekę, o zagrożeniu i skutkach zatrucia; z tego samego powodu szczególnym nadzorem powinny być objęte w tym czasie zwierzęta domowe i gospodarskie.

 

§ 10

 

Nadzór i kontrolę przeprowadzenia deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska w Kłodawie, na której żądanie, jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji, należy okazać dowód zakupu trutek lub zlecenia specjalistycznej firmie przeprowadzenia deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją.

 

§ 11

 

Informuje się, że na postawie art. 117 Kodeksu wykroczeń- „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny albo karze nagany".

 

Pełniąca Funkcję Burmistrza Kłodawy

/-/ Dorota Galus

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 10:03

Zaproszenie przedsiębiorców na szkolenie z zakresu ochrony środowiska

Email Drukuj PDF

Wieńczysław Oblizajek – Starosta Kolski serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym problematyki ochrony środowiska, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 w sali 102. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Celem szkolenia będzie przedstawienie obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności:

- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi i składowania odpadów,

- sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - Październik 2016- Grudzień 2017

Email Drukuj PDF

 

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2017 08:33

Strona 7 z 13

Życie w Kłodawie Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki