Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Email Drukuj PDF

 Ponadto Burmistrz przypomina, że: o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy gospodarstw, w których susza spowodowała straty w wysokości co najmniej 30 % danej uprawy. Wnioski o pomoc rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR oraz w Biurach powiatowych.

 Stawki pomocy wyniosą:

- 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;-

- 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

-któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

-w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 % danej uprawy,

-będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

 Pomoc będzie udzielana:

- poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna), – w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo

- w ramach formuły pomocy de minimis, – w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.

 Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:

a) pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013:

- kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody,

- zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis).

- oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania szkód przez komisję zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc do szkód powstałych na powierzchni wieloletnich użytków zielonych.

 b) pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc publiczna:

-kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.

-oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania szkód przez komisję zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc do szkód powstałych na powierzchni wieloletnich użytków zielonych.

 

 

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak

 

Rolnictwo INFORMACJA WS. SUSZY

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki