Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Inwestycje 2015

Email Drukuj PDF

Przebudowa nawierzchni ulic Grzymskiego i Armii Krajowej

Remont nawierzchni w/w ulic polegał na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych AC11S o grubości 4 cm po zagęszczeniu wraz z częściową wymianą krawężników betonowych.
Ogólny koszt robót wyniósł 86.783,09 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Kole.

Budowa chodnika w Lubońku

Na odcinku 491 mb wykonano budowę odcinka chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263. Koszt robót drogowych wyniósł 494.258,54 zł. Wykonawcą robót była firma SKANSKA Oddz. Budownictwa Inżynieryjnego w Łodzi. Udział Gminy w kosztach realizacji zadania wyniósł: 35.000,00 zł.

Remont odcinka drogi powiatowej nr 3407P Leszcze - Katarzyna

W miejscowości Leszcze na odcinku drogi powiatowej o długości 750 mb zlokalizowanym na terenie naszej Gminy wykonano nową nawierzchnie bitumiczną o średniej gr. 4 cm wraz z uzupełnieniem poboczy. Koszt robót drogowych wyniósł 146.345,40 zł Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. w Kole. Partycypacja Gminy w kosztach realizacji zadania wynosiła 29.998,08 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa - Łęczyca

Na odcinku o długości 1.180 km została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Koszt zadania 244.691,80 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. w Kole. Gmina Kłodawa partycypowała w kosztach realizacji w/w zadania w wyskości 97.876,72 zł.

Konserwacja rzeki Rgilewki

W miesiącach październik i listopadzie zostały przewidziane do wykonania prace konserwacyjne na rzece Rgilewce.
W ramach tych działań zaplanowano następujące działania:
- wykoszenie porostu ze skarp i dna rzeki,
- mechaniczne rozdrobnienie porostu ze skarp i dna rzeki,
- odmulenie cieku warstwą 10 cm.
Prace zostały zaplanowane na odcinku od km 11+400 w górę cieku.
Wykonanie powyższych prac zostało zlecone przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin – administratora cieku wodnego.

Luboniek

Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej. Zakres robót przewiduje remont pomieszczenia głównego świetlicy, pomieszczeń kuchennych i pomieszczenia chłodni.

Wykonuje się roboty budowlane związane z częściową wymianą i wzmocnieniem konstrukcji dachu, układaniem nowych okładzin ściennych, tynków i posadzek, montażem

podsufitek wraz z izolacjami: termiczną i parochronną oraz wymianą instalacji elektrycznej.

Budynek klubowy w Parku Górnika

Przewiduje się wykonanie remontu kapitalnego budynku. Wymianie podlegają instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i c.o. Częściowo zostaną przebudowane

pomieszczenia celem polepszenia funkcji użytkowych. Wymianie podlegają okładziny ceramiczne ścian, posadzki oraz wewnętrzna stolarka drzwiowa.

Gimnazjum nr 1

Przewiduje się wykonanie nowej elewacji budynku szkoły wraz z częściową wymianą nawierzchni z kostki brukowej. Wymianie podlega również oświetlenie zewnętrzne.

Świetlica wiejska w Głogowej

Do budynku świetlicy przewiduje się wykonanie dobudowy, gdzie zostaną zlokalizowane dodatkowe pomieszczenia stanowiące zaplecze kuchenne. Ponadto na istniejącym budynku wymienia się pokrycie dachowe z blachy stalowej dachówkowej powlekanej wraz z obróbkami blacharskimi.

Świetlica wiejska w Kęcerzynie

Przewiduje się docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej styropianem wraz tynkami strukturalnymi na siatce. Wymianie podlegają również obróbki blacharskie z daszkami nad drzwiami zewnętrznymi wraz z oświetleniem zewnętrznym. Wokół budynku powstaną nowe chodniki z kostki brukowej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzwienna Krótka

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzwienna Krótka obejmuje odcinek o długości 675,00 m.

Zakres zrealizowanych prac:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- wykonanie przepustów,

- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie zjazdów,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- oczyszczenie rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Inwestycje Inwestycje 2015

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki