Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Szu­kasz sty­pen­dium? Wejdź na www.mojestypendium.pl.

Email Drukuj PDF

Jesteś uczniem, stu­den­tem lub dok­to­ran­tem? Pasjo­nu­jesz się spor­tem? Masz arty­styczną duszę? Sprawdź moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia swo­jego dal­szego roz­woju! W bazie ser­wisu mojestypendium.pl czeka ponad 3000 infor­ma­cji doty­czą­cych sty­pen­diów, gran­tów i kon­kur­sów!

Zapra­szamy do odwie­dze­nia ser­wisu www.mojestypendium.pl.

Jest to strona dla uczniów i stu­den­tów, nauczy­cieli, dok­to­ran­tów, mło­dych naukow­ców, arty­stów i spor­tow­ców — wszyst­kich, któ­rzy szu­kają moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia swo­jego roz­woju. Mojestypendium.pl to baza aktu­al­nych ofert sty­pen­dial­nych oraz kon­kur­sów nauko­wych i arty­stycz­nych. Dzięki wbu­do­wa­nej wyszu­ki­warce każdy zain­te­re­so­wany może zna­leźć ofertę naj­bar­dziej odpo­wia­da­jącą jego zain­te­re­so­wa­niom i potrze­bom.

W ser­wi­sie www.mojestypendium.pl można zna­leźć:

• Bazę aktu­al­nych sty­pen­diów i kon­kur­sów (ponad 3000 infor­ma­cji z Pol­ski i zagra­nicy)

• Arty­kuły o sty­pen­diach i gran­tach

• Regu­la­cje prawne doty­czące przy­zna­wa­nia sty­pen­diów i bada­nia rynku sty­pen­dial­nego

• Blogi sty­pen­dy­stów, któ­rzy wyje­chali na stu­dia za gra­nicę

Ser­wis powstał w 2006 r. Pro­wa­dzony jest przez Fun­da­cję Dobra Sieć w part­ner­stwie z Polsko-Amerykańską Fun­da­cją Wol­no­ści i Fun­da­cją Orange.

Zapra­szamy też na stronę dedy­ko­waną ser­wi­sowi mojestypendium.pl na por­talu Face­book, gdzie publi­ko­wane są infor­ma­cje o nowo­ściach sty­pen­dial­nych i cie­ka­wostki: http://www.facebook.com/mojestypendiumpl.

Źródło: Infor­ma­cje Fun­da­cji Dobra Sieć

Życie w Kłodawie Edukacja i Nauka Szu­kasz sty­pen­dium? Wejdź na www.mojestypendium.pl.

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki