Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Samorząd - Zamówienia Publiczne

Email Drukuj PDF
17 marca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie dokonano otwarcia ofert, złożonych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie. W wymaganym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejsza była oferta Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji z Konina. Wykonawca wycenił swoje usługi w zakresie nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji na kwotę 57400 zł brutto. Oprócz czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, w związku z faktem, iż Inwestor będzie ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z zewnątrz do obowiązków jednostki nadzorującej należeć będzie rozliczenie inwestycji zgodnie z wymogami dofinansowujących.
W ramach przedmiotu zamówienia, jednostka nadzorująca będzie udzielać pomocy Inwestorowi\ w prowadzeniu i rozliczeniu inwestycji w zakresie finansowo – księgowym.
Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 23:07
Email Drukuj PDF

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu II Infrastruktura Komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) oraz Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne).

W wyniku przeprowadzonego naboru w ramach Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)

a) Dla Schematu I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców dla którego przewidziano alokację dla konkursu na poziomie 140 000 000 , przyjęto 7 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 326 041 222,20 zł z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 89 189 088,46 zł

b) Dla Schematu II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich dla którego przewidziano alokację dla konkursu na poziomie 100 000 000 zł, przyjęto 178 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 811 911 934,00 zł z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 381 590 018,58 zł.

Z powyższego widać, że kwota o którą wnioskują beneficjenci prawie 4-krotnie przekracza alokację przewidzianą dla Schematu, w ramach którego składaliśmy aplikację - dofinansowanie budowy drogi gminnej od Marynek przez Korzecznik do granicy gminy Babiak.

Poprawiony: środa, 02 kwietnia 2008 17:25
Email Drukuj PDF

Zostało rozstrzygnięte postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę transportu mieszanki żwirowej, zakupionej w celu bieżących remontów dróg gminnych. Postępowanie wygrała firma "DANA" Danuta Michalak z Kłodawy, z ceną ofertową 146,40zł brutto za jeden kurs zestawem nie mniejszym niż 25 ton z miejscowości Zbójno (żwirownia) do dowolnego sołectwa na terenie gminy Kłodawa. Zgodnie z umową, Wykonawca będzie świadczył usługi do jesieni br.

Poprawiony: niedziela, 16 marca 2008 21:18
Email Drukuj PDF

Zarząd Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Mając na uwadze liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz ich wpływ na gospodarkę, z punktu widzenia rozwoju województwa pożądane jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw w okresie inkubacji celem wzmocnienia ich potencjału i wzrostu konkurencyjności. Spowoduje to poprawę ich oferty produktowej i technologicznej oraz dostosowanie ich działalności do wymogów Wspólnego Rynku UE.

Kwota jaką przeznaczono na rozdysponowanie w ramach konkursu to 8 000 000 zł.Wszystkie informacje potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl. Nabór wniosków zakończony będzie 11 kwietnia 2008 roku o godzinie 15. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na I połowę września br. O tym kto jest uprawniony do skorzystania z pomocy, możecie Państwo przeczytać w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dostępny również na w/w stronie internetowej).Jest to już kolejny konkurs, który został ogłoszony w ramach funduszy pomocowych na lata 2007 - 13.

Poprawiony: poniedziałek, 10 marca 2008 18:52
Email Drukuj PDF

Zarząd Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013" ze środdków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 2.2: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne). Wnioski należy złożyć do 26 marca, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2008 roku.

Gmina Kłodawa złoży wniosek preselekcyjny w ramach II schematu w/w działania, tj. Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich.
Maksymalna wartość dofinansowania inwestycji dla tego działania (schemat I i II) to 50% kosztów kwalifikowanych. Gmina zgromadziła już odpowiednią dokumentację (projekt budowlany drogi, uzgodnienia, pozwolenie na budowę).

Będziemy wnioskować o dofinansowanie budowy drogi gminnej od granicy gminy Babiak przez Korzecznik, Marynki do Rysin Kolonii. Łącznie ponad 5 km drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 4,5m. Droga uzupełni ciąg komunikacyjny dróg asfaltowych, pozwoli na połączenie drogi powiatowej z drogą wojewódzką, a co najważniejsze zapewni dogodny dojazd dla autobusów, które dowożą dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii i Szkoły Podstawowej w Korzeczniku.

Wszelkie informacje na temat konkursów (tego i następnych) można znależć na stronach internetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:
www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce Nabory wniosków.

Poprawiony: niedziela, 02 marca 2008 10:40

Strona 4 z 9

Zamówienia Publiczne

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki