Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Powszechny Spis Rolny 2020 – INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Email Drukuj PDF

PSR2020 plakat rachmistrz

Wszystkie informacje dotyczące spisu w gminie Kłodawa będą publikowane na stronie BIP w zakładce: Komunikaty i ogłoszenia » Powszechny Spis Rolny 2020.

 

Burmistrz Kłodawy – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Kłodawa.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Kłodawa,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe umiejętności:

 

6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

8) pełna sprawność fizyczna,

9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),

10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

11) posiadanie prawo jazdy kat. B.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 

Wszyscy kandydaci na rachmistrza zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną:

  • 03 sierpnia – 11 września 2020 r. - szkolenie rachmistrzów

  • 03 sierpnia – 13 września 2020 r. - przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego

  • 01 października – 30 listopada 2020 r. - przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego.

Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;

  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

imienia i nazwiska,

adresu zamieszkania,

telefonu,

adresu email.

2) Dokument poświadczający wykształcenie

3) Oświadczenie o spełnianiu wymagań pkt 1-4 ( załącznik nr 1 ) oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań

pkt 6-11 ( załącznik nr 2 ) kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” .

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za

składanie fałszywych oświadczeń ( załącznik nr 3)

4) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na

rachmistrzów terenowych (załącznik nr 4).

 

Miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 10 ) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy, 62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17 , z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Życie w Kłodawie Aktualności Powszechny Spis Rolny 2020 – INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki