Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - Rolnictwo

Wszyscy zdążą złożyć wnioski

Email Drukuj PDF
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 9 listopada 2007r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wielkość środków przeznaczonych na to działanie w 2007 roku wynosi 360 258 236 euro, co stanowi około 1,36 miliarda złotych. Środki na to działanie wraz z podziałem na województwa zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 października 2007 roku „w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”, (Dz.U. Nr. 201 z 30 października 2007 roku poz. 1460). Do przeliczenia środków z euro na złotówki należy przyjąć kurs wymiany, 1 euro = 3,7785 zł. ARiMR szacuje, że w ramach tego naboru Oddziały Regionalne przyjmą w całej Polsce około 20 000 wniosków. Wszyscy zainteresowani działaniem – Modernizacja gospodarstw rolnych, którzy chcą złożyć wnioski będą mieli taką możliwość.

Koperty finansowe na poszczególne województwa

Lp.
Województwo
Kwota w euro
Kwota w złotych
1.
Dolnośląski OR
15 671 233 EUR
59 213 753,89 zł
2.
Kujawsko-Pomorski OR
27 775 910 EUR
104 951 275,94 zł
3.
Lubelski OR
40 637 129 EUR
153 547 391,93 zł
4.
Lubuski OR
6 880 932 EUR
25 999 601,56 zł
5.
Łódzki OR
6 880 932 EUR
122 511 216,12 zł
6.
Małopolski OR
13 293 529 EUR
50 229 599,33 zł
7.
Mazowiecki OR
60 271 203 EUR
227 734 740,54 zł
8.
Opolski OR
9 799 024 EUR
37 025 612,18 zł
9.
Podkarpacki OR
11 168 005 EUR
42 198 306,89 zł
10.
Podlaski OR
28 424 375 EUR
107 401 500,94 zł
11.
Pomorski OR
14 914 691 EUR
56 355 159,94 zł
12.
Śląski OR
8 970 430 EUR
33 894 769,76 zł
13.
Świętokrzyski OR
15 599 182 EUR
58 941 509,19 zł
14.
Warmińsko-Mazurski OR
17 184 318 EUR
64 930 945,56 zł
15.
Wielkopolski OR
45 932 925 EUR
173 557 557,11 zł
16.
Zachodniopomorski OR
11 312 109 EUR
42 742 803,86 zł

Razem
360 258 236 EUR
1 361 235 744,73 zł


ARiMR poda do publicznej wiadomości informację, do kiedy będą przyjmowane wnioski na modernizację gospodarstw rolnych. Decyzja taka w sprawie każdego regionu będzie podejmowana, gdy suma środków, o które ubiegają się rolnicy w złożonych wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej dla danego województwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poda tę informację do publicznej wiadomości. Dzień roboczy następujący po dniu, w którym podana zostanie taka informacja, będzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków w danym regionie. Termin zakończenia przyjmowania wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w każdym województwie może być inny. Informacje docierające z Oddziałów Regionalnych wskazują, że różne jest zainteresowanie tym działaniem w poszczególnych regionach.

Oddziały Regionalne ARiMR będą 9 listopada pracowały do godziny 22, a jeżeli będzie taka potrzeba to nawet dłużej. Zostaną stworzone dodatkowe stanowiska do przyjmowania wniosków. Każdy Oddział ARiMR, w zależności od specyfiki regionu, stworzy nawet 30 – 40 stanowisk, które będą obsługiwały rolników składających wnioski. Każdy Odział Regionalny będzie przygotowany do przyjęcia w ciągu jednej godziny do 300 wniosków.

W wielu miastach wojewódzkich przed Oddziałami Agencji osoby zainteresowane złożeniem wniosków wpisują się na listy. Wyznaczone osoby pełnią dyżury i czuwają na tym, aby nowo zgłaszający się rolnicy, byli wpisywani na kolejnych miejscach na tej liście. Członkowie „komitetów kolejkowych” nie ukrywają, że swój czas na dyżury przy liście dobrowolnie poświęcają po to, aby znaleźć się w pierwszej grupie rolników, od których Oddział Regionalny przyjmie wnioski i „wtedy będą mieli większy spokój wyczekując na przydział środków na modernizację gospodarstwa”. Podkreślają oni jednocześnie, że „komitet kolejkowy zadba o to, aby kolejność z listy była przestrzegana przy przyjmowaniu wniosków. Żadne gwarancje nie zmienią ich postępowania, zmierzającego do zachowania porządku przed Oddziałami Regionalnymi i zapanowania nad emocjami, jakie mogą towarzyszyć przy składaniu wniosków, bo sprawy dotyczyć będą niemałych pieniędzy”.

Z dofinansowania na „Modernizację gospodarstw rolnych” może skorzystać osoba fizyczna i osoba prawna, prowadząca działalność rolniczą w produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Ubiegający się o pomoc finansową muszą spełnić określone warunki. Jednym z nich jest posiadanie gospodarstwa rolnego o żywotności ekonomicznej wynoszącej co najmniej 4 ESU.Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR

Modernizacja gospodarstw rolnych

Email Drukuj PDF
“Jedna osoba może złożyć w ciągu jednego dnia jeden wniosek na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Dnia 5 listopada br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie, które zmienia szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach powyższego działania może być złożony osobiście przez zainteresowanych albo przez upoważnioną osobę, przy czym jedna osoba lub upoważniona osoba może jednego dnia złożyć wyłącznie jeden wniosek. To ograniczenie nie dotyczy osób, które ubiegają się o pomoc finansową na realizacje inwestycji, w przypadku której refundacji podlega maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych i kiedy wymagane jest złożenie oddzielnego, dodatkowego wniosku (dotyczy to inwestycji realizowanych w związku z wdrożeniem Dyrektywy Azotanowej).

Wnioski, dla których w pierwszym naborze zabraknie środków finansowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 października br. „w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (Dz.U. Nr 201, poz. 1460), wszystkie złożone wnioski w pierwszym naborze od 9 listopada, które nie uzyskają dofinansowania ze względu na wyczerpanie się środków finansowych na ten rok, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym naborze wniosków i będą traktowane tak, jak złożone pierwszego dnia.

Informujemy również, że rolnicy będą mogli składać wnioski w Oddziałach Regionalnych ARiMR także w sobotę 10 listopada br. Oddziały Regionalne będą czynne w tym dniu do godziny 16.15.

Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR
Poprawiony: czwartek, 08 listopada 2007 12:45

UWAGA ROLNICY!!! BARDZO WAŻNE!!!

Email Drukuj PDF
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin rozpoczęcia naboru wniosków do działania nr 121 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn.”Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wnioski można będzie składać od 9 listopada w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu zamieszkania rolnika. Nie warto czekać z przygotowaniem wniosku, gdyż o przyznaniu pomocy decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie informacje na temat wymagań oraz wzór wniosku możńa znależć na stronach agencji www.arimr.gov.pl (zakładka z lewej strony: Modenizacja gospodarstw rolnych http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=70&id1=0&id2=0)

Poprawiony: poniedziałek, 29 października 2007 08:40

Szkolenia dla rolników PROW 2007  2013

Email Drukuj PDF
W Kłodawie, w Siedzibie Powiatowych Doradców WODR dnia 31.10. br odbędzie się szkolenie z zakresu tematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Szkolenie obejmować będzie w szczególności zagadnienia: modernizacja gospodarstw rolnych, ułatwianie startu młodym rolnikom, zróżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Początek szkolenia godzina 13.

Więcej informacji na temat PROW 2007 – 2013 znależć można na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl


Polscy rolnicy popełniają najmniej błędów

Email Drukuj PDF
Odkąd weszliśmy do UE, rolnicy co roku składają wnioski o płatności do gruntów rolnych. Jak wynika z informacji Komisji Europejskiej, nasi rolnicy są jednymi z lepszych w UE i popełniają najmniej błędów we wnioskach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła kontrole na miejscu w terenie do płatności za 2007 r.

ARiMR kontroluje ponad 6% gospodarstw rolnych. Sprawdza czy powierzchnia upraw deklarowana przez rolników we wnioskach odpowiada rzeczywistej powierzchni uprawianych gruntów rolnych. W Polsce kontroli podlega 100 tys. gospodarstw, o powierzchni przekraczającej w sumie ponad milion hektarów.

Błędy, które we wnioskach o płatności popełniają polscy rolnicy dotyczą zaledwie 0,4% kontrolowanej powierzchni. To najmniej w całej Unii Europejskiej! W Niemczech, przy podobnym poziomie kontroli (ponad milion ha) błędy we wnioskach dotyczą 0,6% sprawdzanej powierzchni. We Francji i Irlandii jest to 0,7%; we Włoszech 1,0%, zaś w Grecji, Hiszpanii i Holandii 2,4%. O wiele więcej błędów popełniają rolnicy nowych państw członkowskich. Na Malcie aż 20% kontrolowanej powierzchni gruntów rolnych jest deklarowana przez rolników we wnioskach z błędami, na Cyprze – 15%, a na Litwie, Łotwie i Estonii (od 2,8 % do 3,2%).

Złożone wnioski o dopłaty obszarowe są sprawdzane w ramach kontroli administracyjnej, a w wylosowanych gospodarstwach przeprowadzone zostały kontrole na miejscu. W połowie października analiza wyników kontroli była bardziej zaawansowana niż w ubiegłym roku. W gospodarstwach, które były wylosowane, kontrolerzy spotkali się ze zrozumieniem właścicieli, którzy udostępnili im niezbędne dane i dokumenty, a to wpłynęło na sprawny przebieg kontroli na miejscu.

Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR

Strona 10 z 15

Gospodarka Rolnictwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w. Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku, zmie� ustawienia swojej przegl�darki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk