Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - Rolnictwo

Nieodpłatny odbiór zwierzyny padłej i ubitej z konieczności

Email Drukuj PDF
Burmistrz Kłodawy informuje, że na 2007 rok została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” z Florianowa (woj. łódzkie) na nieodpłatny odbiór zwierzyny padłej i ubitej z konieczności od producentów rolnych.
Przy odbiorze padłych zwierząt należy podać wiek, nr kolczyka i nr siedziby stada.
W przypadku braku danych dotyczących odbieranej padłej sztuki odbiorca może odmówić wykonania usługi. Przedsiębiorstwo nie odbiera padłych zwierząt z ferm drobiu oraz ferm zwierząt futerkowych.
Odbiór zwierząt odbywać się będzie w terminie 48 h licząc od zgłoszenia telefonicznego. Nr telefonów: 0 24 28 21 653 komórka: 0 608 619 005.

Jednocześnie zawiadamiam, że w dalszym ciągu można zgłaszać odbiór padłych sztuk zwierząt do Zakładu Rolniczo- Przemysłowego „Farmutil HS” w Śmiłowie pod nr telefonów: 0 667 984 170 lub 667 984 218.

Termin realizacji usług w ciągu 24 h w okresie letnim, w ciągu 48 h w okresie zimowym licząc od zgłoszenia telefonicznego.

ARiMR prowadzi szkolenia dotyczące płatności bezpośrednich

Email Drukuj PDF
Do rolników trafiło już 300 tysięcy wniosków spersonalizowanych o przyznanie płatności bezpośrednich. Są one wysyłane od 17 stycznia 2008 roku. Jak każdego roku od 15 marca rolnicy będą mogli je składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ubiegać się o płatności bezpośrednie za 2008 r. W związku ze zmianami przepisów wspólnotowych w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich ARiMR rozpoczęła szkolenia dla ODR, Izb Rolniczych i rolników. Rozpoczynają się one od dziś i potrwają do końca lutego. Informacje o szkoleniach rolnicy mogą uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Zmieniły się przepisy wspólnotowe w zakresie definicji działki rolnej. Rolnicy będą mogli otrzymać płatności do powierzchni gruntów rolnych mniejszych niż 10 arów (0,1ha). Dotychczasowe zasady uniemożliwiały włączenie pól o tak małej powierzchni do płatności bezpośrednich. Tak jak w roku ubiegłym rolnicy będą mogli grupować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności.

Podstawową grupę upraw stanowi powierzchnia kwalifikująca się do jednolitej płatności obszarowej (JPO). Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik będzie mógł wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki przydomowe. Jednak nie oznacza to, że płatności bezpośrednie przysługują oddzielnie do rowów i oczek wodnych. Następnie na działce rolnej, czyli powierzchni zadeklarowanej do jednolitej płatności obszarowej, należy zadeklarować powierzchnię upraw, które kwalifikują się do przyznania uzupełniających płatności lub do upraw roślin energetycznych, lub płatności do owoców miękkich.

W dniu 21 stycznia br. Rada UE przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który posiada grunty rolne na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Do gruntów sprzedanych przed 31 maja płatności przysługują nabywcy.

Natomiast, gdy przeniesienie nastąpi po 31 maja to płatności przysługiwać będą przekazującemu a nie tak jak dotychczas rolnikowi, który przejął te grunty.

Od 2008 r. dodano nowe wymagania dotyczące dobrej kultury rolnej. Pszenica, żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata.

Radosław Iwański
Rzecznik Prasowy

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych

Email Drukuj PDF
Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Zgodnie z przepisem § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 193, poz. 1397), informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową w roku 2007 w ramach ww. działania osiągnęło w podziale na województwa:

...
7 Wielkopolskie Liczba wniosków - 2 100 Kwota: 327 743267,12zł Wykorzystanie limitu 188,84%
...

W związku z powyższym w wymienionych województwach termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej upływa w dniu 10 listopada 2007 r. o godzinie 16.15.

Leszek Droździel
Prezes ARiMR

Źródło: ARiMR

Dodatkowe stanowiska do obsługi rolników

Email Drukuj PDF
Dodatkowe stanowiska do obsługi rolników składających wnioski przyspieszają obsługę osób stojących w kolejkach przed Oddziałami Regionalnymi ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w piątek – 9 listopada przyjmowanie wniosków od rolników na dofinansowanie inwestycji związanych „Modernizacją gospodarstw rolnych”. Wnioski przyjmują Oddziały Regionalne ARiMR. W wielu biurach tych oddziałów rozpoczęto dziś pracę o godzinie 6 rano.

Do godziny 10 w skali kraju przyjęto około 1200 wniosków. Uruchomione zostały też dodatkowe stanowiska do obsługi rolników, które pozwolą szybciej przyjąć wnioski od osób stojących w kolejkach. Oddział Mazowiecki ARiMR, przed którym niechęć części osób stojących w kolejce do honorowania listy społecznej, wytworzyła nerwową atmosferę i opóźniła przyjmowanie wniosków, uruchomił 39 stanowisk do obsługi rolników i rozpoczął przyjmowanie wniosków o godzinie 10:30. W pozostałych Oddziałach Agencji przyjmowanie wniosków od rolników przebiega sprawnie. Oddziały: łódzki, małopolski i podkarpacki na bieżąco obsługują rolników zgłaszających się z wnioskami. Nie ma tam kolejek przed biurami Oddziałów.

Na wsparcie takich inwestycji przewidziano na 2007 r. w skali kraju ponad 360 mln euro. Ta kwota pozwala Agencji zawrzeć ponad 20 tys. umów z rolnikami, którzy złożą wnioski o dofinansowanie „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Z zebranych do godziny 10–tej informacji wynika, że przed Oddziałami Regionalnymi jest w skali kraju mniej osób, które ustawiły się w kolejkach, aby złożyć wnioski. Pierwsze umowy na dofinansowanie „Modernizacji gospodarstw rolnych” środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ARiMR podpisze wiosną 2008 r. Agencja w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 przeznaczy ok. 1,8 mld euro na wsparcie „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Rzecznik Prasowy ARiMR
Radosław Iwański

Wszyscy zdążą złożyć wnioski

Email Drukuj PDF
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 9 listopada 2007r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wielkość środków przeznaczonych na to działanie w 2007 roku wynosi 360 258 236 euro, co stanowi około 1,36 miliarda złotych. Środki na to działanie wraz z podziałem na województwa zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 października 2007 roku „w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”, (Dz.U. Nr. 201 z 30 października 2007 roku poz. 1460). Do przeliczenia środków z euro na złotówki należy przyjąć kurs wymiany, 1 euro = 3,7785 zł. ARiMR szacuje, że w ramach tego naboru Oddziały Regionalne przyjmą w całej Polsce około 20 000 wniosków. Wszyscy zainteresowani działaniem – Modernizacja gospodarstw rolnych, którzy chcą złożyć wnioski będą mieli taką możliwość.

Koperty finansowe na poszczególne województwa

Lp.
Województwo
Kwota w euro
Kwota w złotych
1.
Dolnośląski OR
15 671 233 EUR
59 213 753,89 zł
2.
Kujawsko-Pomorski OR
27 775 910 EUR
104 951 275,94 zł
3.
Lubelski OR
40 637 129 EUR
153 547 391,93 zł
4.
Lubuski OR
6 880 932 EUR
25 999 601,56 zł
5.
Łódzki OR
6 880 932 EUR
122 511 216,12 zł
6.
Małopolski OR
13 293 529 EUR
50 229 599,33 zł
7.
Mazowiecki OR
60 271 203 EUR
227 734 740,54 zł
8.
Opolski OR
9 799 024 EUR
37 025 612,18 zł
9.
Podkarpacki OR
11 168 005 EUR
42 198 306,89 zł
10.
Podlaski OR
28 424 375 EUR
107 401 500,94 zł
11.
Pomorski OR
14 914 691 EUR
56 355 159,94 zł
12.
Śląski OR
8 970 430 EUR
33 894 769,76 zł
13.
Świętokrzyski OR
15 599 182 EUR
58 941 509,19 zł
14.
Warmińsko-Mazurski OR
17 184 318 EUR
64 930 945,56 zł
15.
Wielkopolski OR
45 932 925 EUR
173 557 557,11 zł
16.
Zachodniopomorski OR
11 312 109 EUR
42 742 803,86 zł

Razem
360 258 236 EUR
1 361 235 744,73 zł


ARiMR poda do publicznej wiadomości informację, do kiedy będą przyjmowane wnioski na modernizację gospodarstw rolnych. Decyzja taka w sprawie każdego regionu będzie podejmowana, gdy suma środków, o które ubiegają się rolnicy w złożonych wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej dla danego województwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poda tę informację do publicznej wiadomości. Dzień roboczy następujący po dniu, w którym podana zostanie taka informacja, będzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków w danym regionie. Termin zakończenia przyjmowania wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w każdym województwie może być inny. Informacje docierające z Oddziałów Regionalnych wskazują, że różne jest zainteresowanie tym działaniem w poszczególnych regionach.

Oddziały Regionalne ARiMR będą 9 listopada pracowały do godziny 22, a jeżeli będzie taka potrzeba to nawet dłużej. Zostaną stworzone dodatkowe stanowiska do przyjmowania wniosków. Każdy Oddział ARiMR, w zależności od specyfiki regionu, stworzy nawet 30 – 40 stanowisk, które będą obsługiwały rolników składających wnioski. Każdy Odział Regionalny będzie przygotowany do przyjęcia w ciągu jednej godziny do 300 wniosków.

W wielu miastach wojewódzkich przed Oddziałami Agencji osoby zainteresowane złożeniem wniosków wpisują się na listy. Wyznaczone osoby pełnią dyżury i czuwają na tym, aby nowo zgłaszający się rolnicy, byli wpisywani na kolejnych miejscach na tej liście. Członkowie „komitetów kolejkowych” nie ukrywają, że swój czas na dyżury przy liście dobrowolnie poświęcają po to, aby znaleźć się w pierwszej grupie rolników, od których Oddział Regionalny przyjmie wnioski i „wtedy będą mieli większy spokój wyczekując na przydział środków na modernizację gospodarstwa”. Podkreślają oni jednocześnie, że „komitet kolejkowy zadba o to, aby kolejność z listy była przestrzegana przy przyjmowaniu wniosków. Żadne gwarancje nie zmienią ich postępowania, zmierzającego do zachowania porządku przed Oddziałami Regionalnymi i zapanowania nad emocjami, jakie mogą towarzyszyć przy składaniu wniosków, bo sprawy dotyczyć będą niemałych pieniędzy”.

Z dofinansowania na „Modernizację gospodarstw rolnych” może skorzystać osoba fizyczna i osoba prawna, prowadząca działalność rolniczą w produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Ubiegający się o pomoc finansową muszą spełnić określone warunki. Jednym z nich jest posiadanie gospodarstwa rolnego o żywotności ekonomicznej wynoszącej co najmniej 4 ESU.Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR

Strona 10 z 16

Gospodarka Rolnictwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk