Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - Rolnictwo

ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie rent strukturalnych

Email Drukuj PDF

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 z póź. zm.), informuję, że we wtorek 8 lipca br. ARiMR zakończyła przyjmowanie w 2008 r. wniosków o przyznanie rent strukturalnych realizowanych w ramach PROW 2007-2013.

Do wtorku 8 lipca br. do godz. 16.15 biura powiatowe ARiMR przyjęły w skali kraju 8043 wnioski od rolników ubiegających się o renty strukturalne w 2008 r.

W Rozporządzeniu MRiRW określono, że ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie renty strukturalnej w danym roku, jest dzień roboczy następujący po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zostało złożonych 7 200 wniosków. ARiMR podała 7 lipca br. na swojej stronie internetowej, że biura powiatowe przyjęły do tego dnia od rolników 7626 wniosków o przyznanie rent strukturalnych.

Dariusz Wojtasik
Prezes ARiMR


 

Źródło: www.arimr.gov.pl

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 22:51

Susza na terenie gminy Kłodawa

Email Drukuj PDF

W związku z wystąpieniem w miesiącu maju i czerwcu 2008 r suszy na terenie naszej gminy nastąpiły straty w uprawach polowych. Wobec powyższego informuję rolników z terenu miasta i gminy Kłodawa, u których wystąpiły straty w uprawach polowych o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie ( pokój nr 18 ) w celu spisania wniosku o wysokościach zniszczeń. Proszę o zabranie ze sobą nakazu płatniczego, nr NIP i nr PESEL. TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA Z DNIEM 7 LIPCA 2008 R.

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2008 23:00

Susza na terenie gminy Kłodawa

Email Drukuj PDF

W związku z wystąpieniem w miesiącu maju i czerwcu 2008 r suszy na terenie naszej gminy nastąpiły straty w uprawach polowych. Wobec powyższego informuję rolników z terenu miasta i gminy Kłodawa, u których wystąpiły straty w uprawach polowych o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie ( pokój nr 18 ) w celu spisania wniosku o wysokościach zniszczeń. Proszę o zabranie ze sobą nakazu płatniczego, nr NIP i nr PESEL. TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA Z DNIEM 7 LIPCA 2008 R.

Od 30 czerwca można składać wnioski o przyznanie rent strukturalnych

Email Drukuj PDF

Od poniedziałku - 30 czerwca br. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski rolników o przyznanie renty strukturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013. Będzie to już drugi nabór wniosków na to działanie z nowego PROW.

Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w biurze powiatowym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisami znowelizowanego Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w 2008 r. termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z tytułu rent strukturalnych upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację, że złożonych zostało 7200 wniosków.

Uszczegółowione zostały w tym Rozporządzeniu przepisy określające okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników. Obecnie ARiMR może przyznać rentę strukturalną rolnikowi, który m. in. podlegał ubezpieczaniu emerytalno-rentowemu co najmniej 5 lat, w okresie ostatnich 10 lat.

W przepisach znowelizowanego Rozporządzenia, rozszerzona została definicja stażu pracy wymaganego od osób przejmujących gospodarstwo, które mają wykształcenie inne niż rolnicze. Dotychczas za staż pracy uznawano tylko okres, w którym osoba przejmująca gospodarstwo podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników. W przepisach, które obowiązują od 24 czerwca br. za staż pracy w rolnictwie, wymagany od osób przejmujących gospodarstwo rolne, uznawany będzie również okres: 

a) prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, będących własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub przedmiotem dzierżawy lub

b) zatrudnienina w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, związany z prowadzeniem działalności rolniczej lub

c) stażu pracy, obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Definicje stażu pracy określa art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416)

Zmieniona definicja stażu pracy pozwala przekazywać gospodarstwo nie tylko osobie ubezpieczonej w KRUS, ale również pracownikom zatrudnionym w gospodarstwach rolnych.

 Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:

1. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;

2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w okresie ostatnich 10 lat podlegał przez co najmniej 5 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników;

3. przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej:

- 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo

-  3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach;

4. został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5. w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:

- podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,

- nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;

6. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Warunki jakie musi spełniać przejmujący gospodarstwo

Jeśli przejmujący gospodarstwo jest osobą fizyczną, musi:

1. mieć mniej niż 40 lat w przypadku następcy albo mniej niż 50 lat w przypadku przejmującego gospodarstwo na powiększenie;

2. posiadać kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej;

3. nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty;

4. zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat oraz do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Gospodarstwo można przekazać:

1. Następcy – poprzez przeniesienie własności (sprzedaż, darowiznę) w całości na rzecz jednej osoby, która wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie lub w kraju. Takiego warunku nie ma, jeśli gospodarstwo przekazuje się zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce itd.) W przypadku zstępnych wystarczy by przejęte gospodarstwo miało, w zależności od województwa, 3 ha lub 1 ha użytków rolnych.

2. Na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych – poprzez przeniesienie własności na rzecz jednego lub kilku rolników. Powiększone gospodarstwo musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub w kraju.

Wnioskujący o rentę strukturalną i jego małżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem, o ile będą na nich prowadzić działalność rolniczą służącą wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb oraz potrzeb osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wysokość renty strukturalnej

Podstawowa wysokość renty strukturalnej odpowiada kwocie 150 % najniższej emerytury.

Wysokość renty strukturalnej zostaje zwiększona o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej.

Wysokość renty strukturalnej może być zwiększona jeszcze o 15 % kwoty najniższej emerytury, jeśli przekazano gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha, osobie w wieku poniżej 40 lat.

Rentę wypłaca się za każdy miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65. roku życia.

Biuro Prasowe ARiMR

www.arimr.gov.pl

Renty strukluralne od 30 czerwca br.

Email Drukuj PDF

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Renty Strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

od 30 czerwca 2008 r.

 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 z poźn. zmianami).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Stosownie do § 17 ww. rozporządzenia, wniosek o przyznanie renty strukturalnej składa się osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika biura powiatowego ARiMR.

Informacje na temat wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju za rok 2007 znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl (Średnia wielkość gospodarstwa).

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym roku realizacji PROW 2007-2013 upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że liczba 7200 złożonych wniosków o przyznanie renty strukturalnej została przekroczona o 5%.

Informacje na temat działania „Renty strukturalne” można otrzymać w biurach powiatowych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

 

Źródło: www.arimr.gov.pl

Poprawiony: niedziela, 13 kwietnia 2008 15:23

Strona 10 z 18

Gospodarka Rolnictwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk