Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Szu­kasz sty­pen­dium? Wejdź na www.mojestypendium.pl.

Email Drukuj PDF

Jesteś uczniem, stu­den­tem lub dok­to­ran­tem? Pasjo­nu­jesz się spor­tem? Masz arty­styczną duszę? Sprawdź moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia swo­jego dal­szego roz­woju! W bazie ser­wisu mojestypendium.pl czeka ponad 3000 infor­ma­cji doty­czą­cych sty­pen­diów, gran­tów i kon­kur­sów!

Zapra­szamy do odwie­dze­nia ser­wisu www.mojestypendium.pl.

Jest to strona dla uczniów i stu­den­tów, nauczy­cieli, dok­to­ran­tów, mło­dych naukow­ców, arty­stów i spor­tow­ców — wszyst­kich, któ­rzy szu­kają moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia swo­jego roz­woju. Mojestypendium.pl to baza aktu­al­nych ofert sty­pen­dial­nych oraz kon­kur­sów nauko­wych i arty­stycz­nych. Dzięki wbu­do­wa­nej wyszu­ki­warce każdy zain­te­re­so­wany może zna­leźć ofertę naj­bar­dziej odpo­wia­da­jącą jego zain­te­re­so­wa­niom i potrze­bom.

W ser­wi­sie www.mojestypendium.pl można zna­leźć:

• Bazę aktu­al­nych sty­pen­diów i kon­kur­sów (ponad 3000 infor­ma­cji z Pol­ski i zagra­nicy)

• Arty­kuły o sty­pen­diach i gran­tach

• Regu­la­cje prawne doty­czące przy­zna­wa­nia sty­pen­diów i bada­nia rynku sty­pen­dial­nego

• Blogi sty­pen­dy­stów, któ­rzy wyje­chali na stu­dia za gra­nicę

Ser­wis powstał w 2006 r. Pro­wa­dzony jest przez Fun­da­cję Dobra Sieć w part­ner­stwie z Polsko-Amerykańską Fun­da­cją Wol­no­ści i Fun­da­cją Orange.

Zapra­szamy też na stronę dedy­ko­waną ser­wi­sowi mojestypendium.pl na por­talu Face­book, gdzie publi­ko­wane są infor­ma­cje o nowo­ściach sty­pen­dial­nych i cie­ka­wostki: http://www.facebook.com/mojestypendiumpl.

Źródło: Infor­ma­cje Fun­da­cji Dobra Sieć

Życie w Kłodawie Edukacja i Nauka Szu­kasz sty­pen­dium? Wejdź na www.mojestypendium.pl.

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information