Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Organizacje Pozarządowe

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

I SPORTU NA TERENIE GMINY KŁODAWA W 2012 ROKU

 

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Kłodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kłodawa.

 

I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do

realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i poziomu życia mieszkańców, a w szczególności propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz podniesienia poziomu sportu w gminie.

 

II. Opis zadania:

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych na jego realizację :

 

Propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, ich udział w rozgrywkach i zawodach sportowych, a także organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Kłodawa.

 

Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi:

40.000 (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

 

2. Termin realizacji zadania:

 

Realizacja zadania może nastąpić w terminie od podpisania umowy do

dnia 31 grudnia 2012 r.

 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

        

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) prowadzące działalność statutową w dziedzinie kultury fizycznej.

 

IV. Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę.

 1. Prowadzić działalność statutową na terenie gminy Kłodawa.

 2. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa oraz gminy Kłodawa.

 3. Posiadać własne konto bankowe.

 

V.  Wymagane dokumenty:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zada (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

 2. Do oferty należy dołączyć:

a/ aktualny odpis z rejestru ( np. Krajowego Rejestru Sądowego )-ważny 3

miesiące od daty wystawienia,

b/ sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem

działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub w przypadku krótszej

działalności- za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

c/ ostatnie zatwierdzone przez organy wewnętrzne sprawozdanie

finansowe lub w przypadku krótszej działalności za okres tej

działalności(bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,

informacje dodatkowe) ,

d/ kopię statutu organizacji podpisanego przez osoby reprezentujące

organizację,

e/ oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu

państwa oraz gminy Kłodawa,

f/ umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem

zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania- w przypadku

wskazania partnera w pkt V.1 oferty.

 1. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia.

Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

 

VI Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • KRYTERIA FORMALNE:

 1. Terminowość złożenia oferty i jej prawidłowość oraz kompletność, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji. Oferta złożona po wskazanym terminie lub taka , która wpłynie pocztą po upływie terminu, nie będzie objęta procedurą konkursową,

 2. Nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna z brakami w wymaganym zestawie dokumentów lub np. z nieaktualnymi dokumentami, złożona na innym formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów, podpisana przez osoby inne niż upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z KRS.

 

 • KRYTERIA MERYTORYCZNE:

  1. Zgodność oferty z celami zadania.

  2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego oraz sposób ich osiągnięcia.

  3. Wielkość zaangażowanych środków i nakładów własnych w realizowane zadanie oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

  4. Rzetelność przedstawionego kosztorysu.

  5. Posiadane zasoby kadrowe, organizacyjne, techniczne i lokalowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego,

  6. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zdań o podobnym charakterze.

  7. Dotychczasowe doświadczenia we współpracy z Gminą Kłodawa.

 

VII. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub

przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji

może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot

zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu

realizacji zadania.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru,

kompletne i złożone w terminie.

4. Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na

dofinansowanie zadań.

5. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na:

-   działalność polityczną,

- działalność gospodarczą

-   remonty budynków,

-   zadania inwestycyjne,

- zakup gruntów,

6. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia

wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych

otrzymanych na realizację zadania.

7. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Burmistrz Kłodawy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie

przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

- rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

- podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

- zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające

wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

VIII.    Termin i tryb wyboru oferty.

1.  Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert.

2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona , powołana zarządzeniem Burmistrza Kłodawy komisja.

3.   Konkurs rozstrzyga Burmistrz Kłodawy, po zapoznaniu się z opinią Komisji w terminie 21 dni po upływie terminu składania ofert.

4.   Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

 

IX. Warunki realizacji zadania publicznego.

1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy .

2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku

przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

- sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania

3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną

umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania, należy w ofercie określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu , w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji dokonuje organizacja pozarządowa, której zlecono realizację zadania.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania

zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zada (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25). Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.

X.   Miejsce i termin składania ofert.

1.  Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zada (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25) do dnia:

04 kwietnia 2012r. do godz. 15:00.

2.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie lub za pośrednictwem poczty.

3.   Koperta powinna być opisana następująco:nazwa i adres podmiotuoraznazwa zadania określonego w konkursiez dopiskiemnie otwierać.

4.   Nie będą rozpatrywane oferty

-   nadesłane droga elektroniczną,

-   złożone po podanym wyżej terminie (również te, które wpłyną pocztą po terminie (decyduje data wpływu oferty do UMiG w Kłodawie).

 

XI.  Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011 przeznaczona była kwota 34 000 zł.

 

Burmistrz Kłodawy

/-/Józef Chudy

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KŁODAWA W 2012 ROKU (135.5kB)    
Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Kłodawy z dnia 13.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kłodawa w 2012 roku (75kB)    

 

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2012 12:51
Email Drukuj PDF

W BIPie zamieszczono rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - "Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie". Szczegóły pod adresem: http://bip.klodawa.wlkp.pl/?a=790.

Email Drukuj PDF

W BIPIE OGŁOSZENO OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO GMINY KŁODAWA W ROKU 2012 „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie”. Szczegóły pod adresem: http://bip.klodawa.wlkp.pl/?a=790.

Email Drukuj PDF

Burmistrz Kłodawy serdecznie zaprasza na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie Gminy Kłodawa. Tematem spotkania będą konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” (w załączeniu projekt programu). Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego dokumentu można zgłaszać również przed zaplanowanym spotkaniem, osobiście w UMiG w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. Nr 26 lub drogą elektroniczną - e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Spotkanie odbędzie się w dniu 02 listopada o godz. 10.00 w Sali nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

Poprawiony: poniedziałek, 31 października 2011 12:55
Email Drukuj PDF

W bipie zostało umieszczone rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kłodawa przeznaczonych do powierzenia organizacją pozarządowym w 2011 roku.

Szczegóły:

http://bip.klodawa.wlkp.pl/?a=714

Strona 6 z 8

Życie w Kłodawie Organizacje pozarządowe, granty

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki