Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Zmiana numerów kont bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wilkopolskiego

Email Drukuj PDF

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3.

W związku z powyższym, zmianie ulegają numery rachunków bankowych, na które należy przekazywać: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę produktową, opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach, kary pieniężne przewidziane w ustawie o odpadach oraz opłaty za substancje kontrolowane.

Wykaz aktualnych rachunków bankowych:

 

1) Opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja, odpady, woda, ścieki)

 

Nr konta: 29 1020 4027 0000 1502 1080 9731

 

2) Opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa (ponoszone w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu)

 

Nr konta: 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749

 

3) Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach (opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa, środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebrana opłata depozytowa)

Nr konta: 32 1020 4027 0000 1902 1080 9772

4) Kary pieniężne przewidziane w ustawie o odpadach

 

Nr konta: 37 1020 4027 0000 1702 1080 9780

5) Opłaty za substancje kontrolowane (zubożające warstwę ozonową)

 

Nr konta: 30 1020 4027 0000 1002 1080 9764

WAŻNE! W opisie każdego przelewu należy podać nazwę Podmiotu, REGON oraz oznaczyć opłatę i okres, którego dotyczy wpłata. Jeśli regulowana jest wpłata po otrzymaniu upomnienia, należy wpisać jego numer oraz wskazać uregulowanie kosztów upomnienia (k. up.). Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tytule przelewu, można posługiwać się skrótami pozwalającymi zidentyfikować rodzaj opłaty: 

E             - opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Ś             - opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

W            - opłata za pobór wód

O             - opłata za składowanie odpadów

OP          - opłata produktowa

SK          - opłata za substancje kontrolowane

PKE       - opłata za publiczne kampanie edukacyjne

OD          - opłata depozytowa

DOP       - dodatkowa opłata produktowa

KO          - kara pieniężna

BiA         - opłata produktowa za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: www.umww.pl (zakładka: Obowiązki Podmiotów w zakresie OPŁAT za KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA).

Pod wskazanym adresem znajduje się również program EkoPłatnik, za pośrednictwem której podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ww. wykazy należy przedstawić bez wezwania marszałkowi województwa w terminie wniesienia opłaty, a więc do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Program EkoPłatnik pozwala i jednocześnie ułatwia wywiązywać się Podmiotom z powyższego obowiązku prawnego określonego w art. 286 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U.  z  2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), a tym samym uniknąć sankcji finansowych określonych w ww. ustawie.

Życie w Kłodawie Środowisko Zmiana numerów kont bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wilkopolskiego

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki