Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Kłodawa - Mecenasem Polskiej Ekologii

Email Drukuj PDF
Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od ośmiu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Gmina Kłodawa przystąpiła do VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” w roku 2005 w kategorii SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU, podkategoria GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU. W ramach konkursu przyznawane są następujące nagrody: · tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku” · prawo do używania przez jeden rok znaku „Przyjaźni Środowisku” · Certyfikat „Przyjaźni Środowisku” z oznaczeniem roku, w którym został nadany · Statuetka „Laureat w Kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku” · Może zostać przyznana nagroda finansowa ufundowana przez WFOSiGW-ie lub NFOSiGW przyznana w formie dotacji, na zasadach określanych indywidualnie przez te Fundusze. Dokonane do roku 2005 inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Kłodawa takie jak: modernizacja systemu ogrzewania budynków użytkowanych przez Gminę i jednostki podległe, polegającą na zamianie systemów grzewczych z węglowych na gazowe i olejowe, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w północnej części miasta budowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Zbójnie rozwój systemu odbioru odpadów – zakup pojemników do zbiórki odpadów oraz specjalistycznego samochodu ciężarowego do odbioru odpadów oraz prowadzone w roku 2005 inwestycje, takie jak: budowa oczyszczalni ścieków w Straszkowie oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Straszków, Straszkówek wymiana i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Straszków, Straszkówek i Józefów budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego w ulicach: Poznańskiej, Dolnej, Warszawskiej, Bierzwieńskiej, H. Sawickiej, Mickiewicza i Zagórnickiej w Kłodawie budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Kłodawie pozwoliły na uzyskanie w roku 2006 tytułu GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU. Inwestycje prowadzone w zakresie ochrony środowiska w kolejnych latach, pozwoliły na kolejne przedłużenia znaku GMINA PRZYJAZAN ŚRODOWISKU w latach 2007 i 2008. W roku 2008 Gmina Kłodawa złożyła po raz kolejny wniosek o przedłużenie tytułu. Wniosek ten został poparty następującymi inwestycjami w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w mieście i gminie Kłodawa:: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębina, Budowa sieci wodociągowej w ulicach Niezłomnych i Zielona w miejscowości Kłodawa, Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej na budowę wodociągu w Janczewach, Ponadto Gmina Kłodawa podjęła w roku 2008 szereg inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, takie jak: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Kłodawie, Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami dla terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową w Kłodawie. Dzięki tym inwestycjom możliwe będzie w roku 2009 ujęcie prawie 100% mieszkańców miasta Kłodawy w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Gmina Kłodawa dokonała również inwestycji w zakresie gospodarki odpadami, poprzez zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników o pojemności 120l do zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto został opracowany projekt dokumentacji techniczno – projektowej remontu i modernizacji budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Boh. Września w Kłodawie – termomodernizacja obiektu. W projekcie tym przewidziano kolektory słoneczne jako źródło Ciepłej wody użytkowej. W roku 2008, jak i w latach poprzednich, zostały przeprowadzone działania nie inwestycyjne w zakresie rozwoju ekologii i ochrony środowiska, jak chociażby Gminna Olimpiada Ekologiczna czy udział w akcji Sprzątanie Świata. Podjęcie przez Gminę Kłodawa szeregu inwestycji w zakresie ochrony środowiska w roku 2008, pozwoliło na uzyskanie w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” dożywotniego tytułu MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII dla Gminy Kłodawa. Przyznanie tytułu nastąpiło z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystej gali w Warszawie w dniu 6 lutego 2009r.


Życie w Kłodawie Środowisko Kłodawa - Mecenasem Polskiej Ekologii

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki