Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Obowiązek deratyzacji na terenie miasta Kłodawa

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KŁODAWA

z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie miasta KłodawaNa podstawie § 42 Uchwały Nr 213/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kłodawa  Nr 65/2011  z dnia 3.11.2011 r., podaje się  do publicznej wiadomości:

§ 1

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie miasta Kłodawa w okresie od 14 listopada 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r. obowiązkowa deratyzacja.
 
§ 2

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

§ 3

W związku z treścią  § 1 zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie miasta Kłodawa do:
1) dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia  (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),
2) systematycznego usuwania z terenu nieruchomości wszelkich odpadów, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni,
3) wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania.


§ 4

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie miasta Kłodawa zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w § 1 deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej zakładowi deratyzacji, który dokona wyłożenia i zebrania trutek w obiektach.
§ 5

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów ) ogólnodostepnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

§ 6

Trutkę należy wyłożyć w dniu 14 listopada 2011 r. w ilości i według zasad dla danego preparatu. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.

§ 7

W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści:
„UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”


§ 8

Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po dniu 30 listopada 2011 r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

§ 9

Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi oraz zwierząt domowych i gospodarskich w okresie wyłożenia trucizny rodzice i opiekunowie mają obowiązek pouczenia dzieci i innych osób, nad którymi sprawują opiekę, o zagrożeniu i skutkach zatrucia; z tego samego powodu szczególnym nadzorem powinny być objęte w tym czasie zwierzęta domowe i gospodarskie.

§ 10

Nadzór i kontrolę nad przeprowadzeniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska w Kłodawie, na której żądanie jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji należy okazać dowód zakupu trutek lub zlecenia zakładowi deratyzacji przeprowadzenia deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją.

§ 11

Informuje się, że na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń – „Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny albo nagany.”                                                                                                    Burmistrz Kłodawy
                                                                                                      /-/ Józef Chudy

Życie w Kłodawie Środowisko Obowiązek deratyzacji na terenie miasta Kłodawa

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki