Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa”

Email Drukuj PDF

Inwestor: Gmina Kłodawa

Wykonawca: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego – T. Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62 – 740 Tuliszków

Nadzór: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie, inwestorski: ul. Sosnowa 14, 62 - 510 Konin

Użytkownik: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62 – 650 Kłodawa

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – BUDOWLANEJ


Rok 2006
Gmina Kłodawa otrzymuje dotację w VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP w kategorii „Gmina Przyjazna Środowisku” w formie nagrody w wysokości
50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Nagroda została przeznaczona na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa. W tym celu została zawarta umowa dotacji Nr N/119/D/PO/N/06 z dnia 5 października 2006 r pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu i Burmistrzem Kłodawy.

12 września 2006r.
Gmina Kłodawa zawiera umowę z Przedsiębiorstwem PROFIL – SERVIS Jan Bartczak, Miłaczew 9, 62 - 709 Malanów na opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa.

20 listopada 2006
Gmina Kłodawa posiada komplet dokumentacji techniczno – budowlanej pod nazwą: „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorami w m. Kłodawa”. Całkowity koszt opracowanie dokumentacji – 51 000,00 zł. Projekt dokumentacji został opracowany przez Przedsiębiorstwo PROFIL -SERVIS Jan Bartczak ul. Żeromskiego 96, 62 600 Koło.

Rok 2007
Następuje rozliczenie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu. Gmina Kłodawa otrzymuje dotację w wysokości 50 000,00 zł.

18 maja 2007
Burmistrz Kłodawy wydaje decyzję nr OS.7625 – 01/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem ciśnieniowym oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorami”.

10 sierpnia 2007
Rada Miejska w Kłodawie podejmuje uchwałę nr 83/07 w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorem” w latach 2006 -2008.

 

Uchwała Nr 83/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorem” w latach 2006 -2008.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327/
Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1


Podejmuje się realizację zadania pod nazwą „”Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorem” obejmującą budowę sieci kanalizacyjnych w następujących ulicach: Polna, Zawodnia, Barbary, Zielona,
Niezłomnych, Wyżynna, Św. Ducha, Powstańców Wlkp. i Gruntowa.

§ 2


1. Ustala się, że wydatki ogółem związane z realizacją zadania wyniosą 7 000 000 zł .
2. Poniesione wydatki na realizację inwestycji w 2006 i w 2007 r. wyniosły 78 699,76 zł .

§ 3


W roku 2006 pokrycie wydatków nastąpi ze środków własnych określonych w uchwale budżetowej. Źródłem pokrycia zobowiązań w roku 2008 będą środki własne gminy pochodzące z podatku od nieruchomości oraz środki pochodzące z budżetu państwa i
strukturalnych programów operacyjnych.

§ 4


Rozpoczęcie procedury przetargowej może nastąpić po zawarciu umowy o dofinansowanie tego zadania w ramach programu WRPO.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/Jadwiga Jaroniewska

6 września 2007
Decyzją nr OŚ.6223-9/07 Starosty Kolskiego Gmina Kłodawa uzyskuje pozwolenie wodnoprawne na:
a) szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych z centrum miasta Kłodawy do rzeki Rgilewk,
b) wykonanie wylotów.

27 grudnia 2007 r
Starosta Kolski decyzją Nr AB 3090/5-7351/752-814/2007 zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę dla Gminy Kłodawa, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości kolektorów głównych 6138,01 m i 1878,38 m kolektorów bocznych o średnicy 160 mm wraz z przyłączami (264 szt.) i przepompownią ścieków o wydajności 4l/s oraz kanalizacji sanitarnej o długości 4459,5 m wraz z separatorami.
Dane techniczne inwestycji:
a) Kanalizacja sanitarna:
- kolektory główne f 315 – 717,36 mb,
- kolektory główne f 250 – 81,34 mb,
- kolektory główne f 200 – 5 339,31 mb,
- kolektory boczne f 160 – 1878,38 mb,
- Kolektor tłoczny f 90 – 213,6 mb,
b) Przepompownia ścieków przy ulicy Zawodniej – 1 szt.
c) Kanalizacja deszczowa:
kolektory f 500 – 11 mb,
kolektory f 400 – 373,5 mb,
kolektory f 300 – 1813 mb,
kolektory f 200 – 2262 mb,
d) ilość studni rewizyjnych na kolektorze sanitarnym - 222 szt.
e) ilość studni rewizyjnych na kolektorze deszczowym – 151 szt.
f) separatory – 2 szt.
g) wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Rgilewki – 2 szt.


 

PROCEDURA PRZETARGOWA
Postępowanie FE.341/6/2008 Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie.

3 kwietnia 2008 rok
W ramach przeprowadzonego postępowania FE.341/6/2008 wybrano ofertę Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie w sprawie wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego.

17 kwietnia 2008 rok
Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Kłodawa a Wojewódzką Dyrekcją Inwestycji w Koninie w sprawie wykonywania czynności nadzoru inwestroskiego.

Postępowanie FE.341/8/2008 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie

2 kwietnia 2008
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest inwestycja pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Kłodawie.

7 maja 2008
Termin otwarcia ofert. Pierwotnie termin ten został ustalony na 23 kwietnia 2008 r, ale w związku z duża ilością pytań składanych przez oferentów termin ten został wydłużony. Podczas otwarcia ofert przetargowych obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie odpowiedzialni za realizację inwestycji, nadzór inwestorski oraz przedstawiciele 8 Wykonawców.
W wymaganym terminie wpłynęło 10 ważnych ofert od następujących Wykonawców:

27 maja 2008
Termin wyboru oferty. Za najkorzystniejszą wśród wszystkich złożonych ofert, spełniającą wymogi formalne została uznana oferta nr 2 Zakładu Usługowego Budownictwa Wiejskiego - Tadeusz Wawrzyniak, z ceną ofertową 4.101.421,25 zł brutto (słownie: cztery miliony sto jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden zł i 25/100) za budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wykorzystaniem rur PVC oraz z ceną ofertową 4.557.922,65 zł brutto (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa zł i 65/100) za budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wykorzystaniem rur kamionkowych. Zamawiający podjął również decyzję, iż udzieli zamówienia na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie” z wykorzystaniem rur kamionkowych.

4 czerwca 2008
Zawarcie umowy na roboty budowlano – montażowe pomiędzy Gminą Kłodawa, a Zakładem Usługowym Budownictwa Wiejskiego - Tadeusz Wawrzyniak nastąpiło w dniu 4 czerwca 2008 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Zakończenie robót w umowie zostało określone do 30 listopada 2009r.
 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Oferta cenowa na PVC (w zł) brutto

Oferta cenowa na kamionkę (w zł) brutto

1.      

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „MAWEX”, ul. Mickiewicza 94,

99 - 300 Kutno

6.344,747,46

6.739.208,72

2.      

Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego – T. Wawrzyniak, ul. Poznańska 70,

62 – 740 Tuliszków

4.101.421,25

4.557.922,65

3.      

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PHARMGAS” Sp. z o.o., ul. Lutycka 95,

60 – 478 Poznań

10.578.890,66

12.515.965,85

4.      

Przedsiębiorstwo M.W. Gramowscy

„ATA- TECHNIK” Sp.j., Osiedle Cechowe 31, 64 – 840 Budzyń

8.020.233,31

8.884.088,82

5.      

PPUH „MOLEWSKI” Sp. z o.o.,

ul. Kaliska 11, 87 – 860 Chodecz

7.181.519,69

7.607.465,33

6.      

„KANWOD” - W. Tarczyński, ul. Teligi 14,

62 – 502 Konin

5.066.249,87

5.955.476,60

7.      

Konsorcjum: PUH „INTER- TECH” Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62 – 052 Komorniki oraz PUH „INTER – TECH” D. Rogozińska,

ul. Ostrzeszowska 40, 60 – 163 Poznań

8.296.417,24

9.206.251,14

8.      

PHU Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych „LITZ” - F. Fietz,  ul. Nowina 38,

60 – 589 Poznań

9.934.392,90

9.934.392,90

9.      

P.W. „HYDROBUD”,  Leszczynek 2A,

99 – 300 Kutno

6.819.905,37

7.308.221,22

10.  

„PEKUM” Sp. z o.o., ul. Batorego 4,

87 – 100 Toruń

5.889.404,40

7.065.975,35

 

REALIZACJA INWESTYCJI


1 sierpnia 2008
Wprowadzenie na budowę wykonawcy i rozpoczęcie robót. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy został Edward Fursa, Inspektorem Nadzoru został Witold Szeszycki z Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie.
Kolejność wykonywanych odcinków został określona zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Inwestycja została podzielona na następujące etapy:
I etap
Zlewnia ulic Barbary, Zawodniej, Zielonej, Jasnej, Św. Ducha, Wyżynnej , Powstańców Wielkopolskich.
II etap
Zlewnia ulic Gruntowa, Lipowa, m. Cząstków
III etap
Zlewnia ulicy Polnej.

W trakcie realizacji inwestycji doszło do kilku zdarzeń wpływających na tempo prac związanych z realizacją inwestycji:
a) Dodatkowe przyłącza
Wykonano 28 nowych przyłączy o łącznej długości 371,80 mb oraz 21 mb kolektora głównego, wykonanego na ulicy Polnej.
b) Odszkodowania za wejście na grunt.
W trakcie realizacji inwestycji zaszła konieczności ustalenia wysokości odszkodowania za wejście na grunt z właścicielami gruntów. Wysokość strat była szacowana na bieżąco zgodnie z postępem prac budowlanych i wypłacana przez Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Niemniej należy zaznaczyć, że w niektórych przypadkach tj wzdłuż ulicy Zawodniej, wejście z pracami budowlanymi na grunt możliwe było po wcześniejszym ustaleniu wysokości jednostkowej stawki odszkodowania za wejście na grunt.
c) Niekorzystne warunki pogodowe.
W roku 2009 w okresie letnim wystąpiły ulewne deszcze i burze, co przyczyniło się do podniesienia poziomu wód gruntowych a tym samym do pogorszenia warunków realizacji robót ziemnych. Ponadto występujące intensywne opady śniegu i niskie temperatury na przełomie roku 2009 i 2010 przyczyniły sie do wydłużenia okresu realizacji inwestycji.
d) Awarie na sieci wodociągowej.
Intensywne opady deszczu w roku 2009 spowodowały podniesienie poziomu wód gruntowych. Przyczyniło się to do wystąpienia w miesiącach jesienno zimowych w roku 2009 na ulicy Wyżynnej do kilku awarii na sieci wodociągowej. Nadmiernie nasiąknięty grunt okazał sie niestabilny w trakcie dokonywania wykopów i następowało wymycie tego gruntu, co spowodowało również uginanie i osiadanie istniejącej kolektora sieci wodociągowej. W celu poprawy sytuacji zostały podjęte działania zmierzające do osuszenia gruntu za pomocą igłofiltrów. Podjęcie tych działań warunkowało wykonanie dalszych etapów inwestycji.

22 marzec 2010
Podpisanie protokołu odbioru robót - zakończenie inwestycji.
 

 

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

3 grudnia 2008

Gmina Kłodawa składa wniosek pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa” o dofinansowanie dla Działania 3.4 Gospodarka wodno - ściekowa Priorytet III Środowisko Przyrodnicze, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Wniosek ten został zarejestrowany w systemie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod numerem 4112/51/2008. Wartość całkowita projektu 4 705 652,14 zł, planowana kwota dofinansowania – 2 819 597,86 zł.

 

26 maja 2009

Uchwałą Nr 2615/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinasnowanie inwestycji został zatwierdzony oraz umieszczony na liście rezerwowej wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa”.

 

14 kwietnia 2010

Wizyta pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w WFOŚiGW w Poznaniu. Gmina Kłodawa uzyskuje pozytywną opinię o realizacji inwestycji i szansę na szybsze dofinansowanie zadania.

 

15 kwietnia 2010

Gmina Kłodawa uzgadnia warunki opracowania Studium Wykonalności na potrzeby dofinansowania inwestycji.

20 lipiec 2010

Gmina Kłodawa składa w WFOŚiGW w Poznaniu wniosek o dofinasnowanie dla przedsięwzięcia pod nazwą: “Budowa kanalizacji sanitrnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa”.

25 sierpnia 2010

Gmina Kłodawa składa wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku po ocenie formalnej i merytorycznej.

6 października  2010

Gmina Kłodawa, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zawiera umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą “Budowa kanalizacji sanitrnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa”.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 2 621 922,41 zł

Osoby biorące udział przy realizacji inwestycji

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Instytucja

Rola w projekcie

Jacek Ogorzelski

Inspektor ds. Inwestycji

UMiG Kłodawa

Obsługa inwestycji w imieniu Inwestora

Magdalena Bawej

 

Podinspektor

 

UMiG Kłodawa

Zamówienia publiczne

Fundusze Europejskie

Monika Michalak

Młodszy Referent

UMiG Kłodawa

Zamówienia publiczne

Fundusze Europejskie

Grzegorz Dzięgielewski

Skarbnik

UMiG Kłodawa

Obsługa finansowa

Piotr Chojnacki

Podinspektor

UMiG Kłodawa

Ochrona Środowiska Przygotowanie wniosku do dofinansowania

Paweł Grześkowiak

( do roku 2007 )

Podinspektor

UMiG Kłodawa

Ochrona Środowiska

 Obsługa zadania w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowiska

Marian Lemczak

Dyrektor

ZWiK w       Kłodawie

Nadzór Inwestorski oraz Eksploatator sieci

Tadeusz Wawrzyniak

Dyrektor

ZUBW w Tuliszkowie

Wykonawca Inwestycji

Witold Szeszycki

Inspektor

WDI w Koninie

Nadzór Techniczny Inwestycji

 

Opracował: Piotr Chojnacki

przy udziale:

  • Magdalena Bawej
  • Monika Michalak
  • Grażyna Nowakowska
  • Jacek Ogorzelski

Dokumentacja fotograficzna inwestycji.


Zdjęcie nr 1 – rozpoczęcie prac budowlanych na ul. Św. Ducha w Kłodawie.

Kanaliza - fotografia 1

Zdjęcie nr 2 - budowa kanalizacji na ulicy Gruntowej w Kłodawie

Kanaliza - fotografia 2

Zdjęcie nr 3 – Przepompownia ścieków sanitarnych przy ulicy Zawodniej w Kłodawie.

Kanaliza - fotografia 3

Zdjęcie nr 4 – Separator wód deszczowych wraz z osadnikiem przy ulicy Św. Ducha w Kłodawie

Kanaliza - fotografia 4

Zdjęcie nr 5 – odtworzenie nawierzchni dróg po wykonaniu inwestycji – ulica Gruntowa w Kłodawie

Kanaliza - fotografia 1

Zdjęcie nr 6 – odtworzenie nawierzchni dróg po wykonaniu inwestycji – ulica Barbary w Kłodawie

Kanaliza - fotografia 6

 

Życie w Kłodawie Środowisko „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa”

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki